Acht Koninklijke Onderscheidingen in Deventer

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander reikte burgemeester Andries Heidema op vrijdag 24 april acht onderscheidingen uit in de Orde van Oranje-Nassau. De bijeenkomst begint om 10.00 uur in de Lebuïnuskerk te Deventer.

Mevrouw M.A. Arends-Blanksma
Mevrouw Arends-Blanskma ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
1981 – 1985 Scriba Protestantse Gemeente St. Jan’s Kerk Maastricht
1985 – 1989 Secretaris College Kerkvoogden, Maastricht
Tijdens de zittingsperiode van mevrouw Arends heeft de toren van de St. Jan een osserode kleur gekregen.
1989 – 1993 Voorzitter/secretaris Orgelcommissie St. Jan’s Kerk te Maastricht.
De orgelcommissie heeft zorggedragen voor een grondige restauratie van het orgel in de St. Jan.
1989 – heden Lid Vereniging Unitas. Mevrouw Arends is lid van de vereniging en houdt zich o.a. bezig met de jaarlijkse verdeling uit legaat ter ondersteuning van projecten.
1994 – 2000 Secretaris Nederlands Studenten Orkest (NSO) commissie te Maastricht
De NSO commissie regelde onderdak en coördineerde alle noodzakelijke dingen rond het jaarlijkse concert van het Nederlands Studenten Orkest in Maastricht. Mevrouw Arends heeft hiervoor in de jaren dat ze in deze commissie actief was, een draaiboek geschreven dat nog steeds gebruikt wordt.
1994 – 1998 Secretaris regionaal bestuur Nederlandse Verenging van Vrouwelijke Artsen (VNVA)
De Nederlandse vereniging van Vrouwelijke Artsen is een club die opkomt voor de specifieke vrouwelijk belangen binnen de artsenstand. In de jaren negentig was dit nog steeds erg actueel.
1998 – 2002 Penningmeester landelijk hoofdbestuur NVVA, lid Commissie Corrie Hermann
2004 – 2008 Voorzitter Provinciaal bestuur AJN. De regionale afdelingen van de AJN (Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland) bieden de leden platform op regionaal niveau, organiseren bijscholing en zijn het fundament van de landelijke organisatie.
2006 – 2010 Lid VVC (Vergader Voorbereidings Commissie) van de AJN
De VVC organiseert jaarlijks drie wetenschappelijke vergadering voor artsen, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg (300 – 500 deelnemers).
2009 – 2015 Voorzitter Kerkenraad Protestantse Gemeente Diepenveen
Mevrouw Arends is een gedreven voorzitter die haar taak nauwgezet en met groot enthousiasme verricht met een ruime blik voor zaken die spelen in de kerk en de maatschappij.
2011 – heden Secretaris Commissie 4 mei herdenking Diepenveen
Het Comité 4 mei Diepenveen organiseert elk jaar de herdenkingsplechtigheid in Diepenveen. mevrouw Arends maakt ieder jaar het draaiboek voor de bijeenkomst en doet dat op een zeer adequate wijze.
2007 – heden Deventer Roei- en Zeilvereniging Daventria. Als actief lid van de commissie Fifty-Fit heeft mevrouw Arends bijgedragen aan een structurele opzet van opvang en begeleiding van nieuwe vijftig-plussers.

Mevrouw Arends-Blanksma is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

___________________________________________________
De heer G. Boere
De heer G. Boere ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
1983 – 1987 Instructeur kogelschieten. De stichting Jachtopleidingen Nederland is een landelijk werkend opleidingsinstituut dat diverse opleidingen verzorgt op het gebied van jacht en natuur waaronder de cursus Jacht & Faunabeheer. Deze cursus is de voorbereiding op het wettelijk verplichte jachtexamen. Een van de cursus- en examenonderdelen is het kogelschieten.
1987 – heden Cursusleider en docent bij de cursus Jacht & Faunabeheer. De heer Boere is cursusleider van twee cursusplaatsen waarin hijzelf ook als docent diverse theorielessen geeft. Daarnaast geeft hij ook een aantal lessen in andere cursusplaatsen.
1988 – heden Medewerker bij de wettelijk verplichte jachtexamens. De heer Boere is vanaf 1988 bij de jachtexamens betrokken in meerdere functies. Begonnen als waarnemer, later en ook heden hoofdwaarnemer. Tussentijds heeft hij als gemachtigde van de examencommissie uitslagen verwerkt en mondeling verstrekt aan de kandidaten. Daarnaast neemt hij ook regelmatig bij administratiepost Voorst mondelinge theorie-examens af in de functie van examinator.
1994 – heden Docent/instructeur/examinator bij de schiet instructeurscursus. De schiet instructeurscursus wordt gemiddeld een maal in de twee jaar gehouden. Door zijn inhoudelijke kennis van zaken en inzicht is de heer Boere een dragende kracht bij deze cursus.
2006 – heden Voorzitter Wild Beheer Eenheid. Eens per jaar is er een ree wild telling van twee dagen. Daarnaast zijn er veel faunacommissie-vergaderingen en vergaderingen met de besturen van de Wild Beheer Eenheid.
2004 – heden Vertrouwenspersoon bij de Nationale politie. Hij heeft 24 uur per dag zijn telefoon aanstaan en is altijd bereid mensen te helpen die een beroep op hem doen, ongeacht het tijdstip van de dag.
2004 – 2012 Wijkteam Deventer. De heer Boere heeft zich eerst twee jaar als lid van de taakgroep ingezet voor een veiliger verkeerssituatie in de wijk, hetgeen heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een volledig verkeersplan.
2010 – heden Voorzitter van het Ned. Riddergenootschap van Sint Hubertus. 4 jaar voorzitter geweest en heeft het stokje sinds kort overgedragen. Nog wel als lid in de selectiecommissie.
De heer Boere is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________

De heer D.J. Bouwmeester
De heer D.J. Bouwmeester ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
1988 – heden Koster en vrijwilliger PW Janssen & Groote & Voorster. Doordat zijn moeder in 1988 is opgenomen in het PW Janssen is hij vrijwilliger geworden bij de kerkdiensten. Vader was eerst Koster maar toen zijn vader op 87 jarige leeftijd stopte werd de heer Bouwmeester Koster. Vanaf 2005 Koster bij Woonzorgcentrum Groote & Voorster. Hij heeft niet alleen oog voor de bewoner, maar leeft ook intens mee met de mede-vrijwilligers.
1988 – heden Parkeerwachter en vrijwilliger bij activiteiten PW Janssen. Als parkeerwachter en vrijwilliger bij activiteiten spant hij bijvoorbeeld bij de Kersmarkt de linten, blijft hij op het parkeerterrein staan om iedereen de plaats te wijzen, helpt met opbouwen van de kramen, partytenten alles wat nodig is bij deze grote markten. Ook heeft hij in 2013 meegeholpen aan de renovatie van de verpleegafdelingen: meubilair van huiskamers verhuizen en alles wat er bij een verhuizing komt kijken.
1988 – 2008 Mantelzorg ouders.
2011 – heden Persoonlijke vrijwilliger van bewoners PW Janssen. Vrijwilliger op de somatische afdeling Oxe. Als persoonlijke vrijwilliger is hij gekoppeld aan een en dezelfde bewoner(s). Het komt helaas voordat de bewoner komt te overlijden. Dan neemt hij even afstand en na een paar weken vraag hij wel: is er weer een bewoner waar ik mee kan wandelen, praten etc.
De heer D.J. Bouwmeester is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
__________________________________________________________

De heer H.J.J. Haverkamp
De heer H.J.J. Haverkamp ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
2010 – heden Organiseren en leiden dodenherdenking. Namens de lokale belangenvereniging organiseren en leiden van de bijeenkomst bij het lokale monument.
2011 – 2014 Leider, begeleider, uitvoering herinrichting dorpskern (kruispunt) Kartrekker in dit proces, waarbij hij zijn contacten en relatienetwerk als mede voorzitterschap en arbeid heeft ingezet. Hiermee is een wens van de dorpsbewoners gerealiseerd in uitstekende samenwerking met de gemeente.
2011 – heden Bestuurslid Dorpsarchief Lettele. Elke maandagmorgen aanwezig bij de openstelling voor het publiek om vragen te beantwoorden. Hij helpt bij het beheren en uitwerken van het Dorpsarchief van Lettele en omgeving en bij het inrichten van exposities.
1966 – 1970 Bestuurslid KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) afdeling Lettele. Secretaris voor de KPJ afdeling Lettele
1968 – 1975 Kringbestuur KPJ – Salland. Bijzonder actief op het terrein van het Overijssels Agrarisch Jongerencontact (O.A.J.)
1975 – 1980 Bestuurslid ABTB te Lettele. Behartigde de belangen van de landbouw op een eminente wijze.
1990 – 1994 Lid gemeenteraad Diepenveen. Stond bekend als een hardwerkend raadslid.
1994 – 2000 Schaduw raadslid CDA gemeente Diepenveen.
2000 – 2014 CDA Fractie volgen. Als raadsopvolger heeft hij zich op een intensieve wijze verdiept in de gang van zaken bij de gemeente Deventer. Daarom fungeerde hij dikwijls als vraagbaak voor velen.
1984 – 1990 Afgevaardigde uit de ABTB (Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond) naar de gemeentelijke Districtsraad van het Landbouwschap. Deze districtsraad was een commissie, bestaande uit afgevaardigden van de landbouworganisaties ABTB, OLM en CBTB en afgevaardigden van de werknemersorganisaties in de landbouw, in de gemeente Diepenveen. Deze commissie hield zich o.a. bezig met de oogstramingenen besprak met het gemeentebestuur allerhande agrarische zaken waarbij de gemeente bij was betrokken.
De heer Haverkamp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
__________________________________________________________

Mevrouw J.W. Jansen-Harmelink
Mevrouw J.W. Jansen-Harmelink ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
2006 – heden Bestuurslid en oprichtster Bathmens Contact Team voor vrijwillige inzet.
Het Bathmens Contact Team fungeert voor ouderen als wegwijzer. Zij lossen geen problemen op, maar wijzen de weg naar die persoon of instantie die iets voor ouderen kan betekenen. Het Contactteam komt voort uit de Bieproat bijeenkomsten die in het najaar van 2006 door de wijkaanpak zijn georganiseerd voor de 65-plussers uit het buitengebied. Uit de gesprekken bleek dat lang niet iedereen weet waar antwoord op een vraag te vinden is. In juni 2010 werd het Bathmens Contact Team voor vrijwillige inzet uitgebreid en is nu een vrijwilligersorganisatie met enthousiaste vrijwilligers die wat voor een ander willen doen.
1994 – heden Receptiewerk en handwerkclub. Bij woon- en zorgcentrum ‘t Dijkhuis heeft zij zich bijna 20 jaar op diverse terreinen ingezet o.a. bij de begeleiding van de handwerkclub voor onze bewoners en als aanspreekpunt voor de ouderen bij de receptie balie.
1985 – heden S.O.W. Kerk Bathmen. 1985-1994 S.O.W. Kerk Bathmen Kerkenraadslid – ouderling. Lid kerkenraad – ouderling Lid Pastorale Raad Lid werkgroep liturgie wijkouderling 2003 tot 2012 S.O.W. Kerk Bathmen kerkenraadslid – ouderling. Scriba lid van de moderamen Lid van de Pastorale Raad 2002 tot heden: werkgroep openkerk, suppoost 2002 tot heden: coördinatie en uitvoering koffieteam pg. Bathmen
2005 – 2013 Dorpen platform Wijkaanpak Bathmen. Bestuurslid Dorpenplatform Wijkaanpak Deventer vanaf oprichting 2005 na de samenvoeging gemeente Bathmen – gemeente Deventer. Bracht signalen binnen vanuit haar netwerk. Legde verbindingen tussen groepen of personen. Stond aan de wieg van divers initiatieven.
1994 – heden Afdelingsbestuur Vrouwen van Nu, drijvende kracht handwerk commissie. In de periode 1994 tot 1999 maakte zij deel uit van het afdelingsbestuur van de Vrouwen van Nu destijds Plattelandsvrouwen afdeling Bathmen. De laatste 3 jaar 1997 – 1999 als voorzitter. In de periode 2000 tot heden is zij de drijvende kracht achter de handwerkcommissie en zorgt zij er voor dat oude technieken ook voor de jongere generatie vrouwen niet verloren gaan.
1998 – heden Oprichtster en coördinator zieken- en verpleeghuisteam. Oprichtster, coördinatie en uitvoering ziekenhuisbezoekteam + verpleeghuizenbezoekteam van de protestantse gemeente Bathmen.
Mevrouw Jansen-Harmelink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_________________________________________________________
Mevrouw R. Kloeze-Veeningen
Mevrouw R. Kloeze-Veeningen ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
1992 – heden Kooklessen aan kinderen. Met veel enthousiasme geeft zij al meer dan 20 jaar kookles aan kinderen. Hierbij zorgt ze voor een gezond, afwisselend, lekker 3-gangen menu, dat de kinderen onder haar begeleiding klaarmaken en gezamenlijk nuttigen. Aan het einde van iedere cyclus is er een afsluitend diner voor de ouders gemaakt door de kinderen.
2007 – 2009 Bestuur Sallandsche Golfclub. Met een grote inzet zij zich in het bestuur bekommerd om algemene beleidszaken en heeft ze frequent overleg gehad met de diverse commissievoorzitters. Voorafgaand hieraan is ze ook voorzitter geweest van de damescommissie. Na haar bestuursperiode heeft ze zich ingezet als vervangend secretaresse en als marshal.
1994 – 2009 IVN veldwerklessen voor kinderen. Met veel enthousiasme en inzet heeft zij lange tijd veldwerklessen verzorgd voor schoolgaande kinderen. Naast de lessen zelf toonde ze ook altijd veel inzet om de werkzaamheden eromheen te verzorgen.
1983 – 1994 Bestuur Montessorischool en overige ondersteunende werkzaamheden. Zeer betrokken en met veel enthousiasme heeft zij vijf jaar in het bestuur van de Deventer Montessori basisschool gezeten waar ze zich vooral bezighield met personeelsaangelegenheden. Daarnaast is ze in de gehele periode als vrijwilliger in het kader van ouderparticipatie erg betrokken geweest.
Mevrouw Kloeze-Veeningen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

__________________________________________________________

Mevrouw A.D. Krukkeland-Tuitert
Mevrouw A.D. Krukkeland-Tuitert ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
1958 – 1968 Voorzitter Plattelandsmeisjes B.v.O.L.O., 2e voorzitter Plattelandsjongeren Overijssel PJGO en PJB Bathmen. Organiseren van cursussen (studie)bijeenkomsten, ontspanning, sport, recreatie, ontmoeting. Belangrijke fase van ontwikkeling, contacten plattelanders.
1987 – 1993 Bestuurslid en Penningmeester NB van Plattelandsvrouwen, Vrouwen van Nu.
Organiseren van velerlei bijeenkomsten, studiedagen, studie + culturele reizen, recreatie, sport, sociale contacten.
1987 – heden Velerlei commissies voor ontwikkelen van kennis, vaardigheden, lichamelijk en geestelijk welzijn van plattelandsvrouwen. Coördinator + bestuurlijk lid van werkgroepen en commissies: gymnastiek, tuincommissie, Beter Bewegen, toneel + cabaretgroep, zang- en muziekgroep.
1996 – 2005 Kerkenraadslid, lid Moderamen Protestantse Gemeente Bathmen, voorzitter Diakonale Raad. Aandacht en zorg voor ouderen, zieken, minder bedeelden in kerkelijke gemeente en daar buiten, bezoekwerk, dienst doen in kerkdiensten, rouw- en trouwdiensten. Organiseren, maken en distribueren van Kerst en Pasen attenties voor zieken en ouderen van fruit en bloemstukken. Werelddiaconaat zorg voor armen.
2005 – heden Contactgroep voor bewoners van zorgcomplex ZoZijn. Waar nodig dagelijkse begeleiding. Wekelijks bezoekwerk aan bewoners van zorgcomplex begeleid wonen, ondersteunen, coachen, waar nodig actie nemen.
2005 – heden Ontwikkelen van Contactteam voor ouderen in Bathmen. Vraagbaak voor burgers inzake diverse zorgregelingen. Ouderen bezoeken, regelen van praktische zaken, koppelen van zorgvragen aan vrijwilligersaanbod.
2005 – heden Recreatie voor ouderen. Mede organiseren van activiteiten voor ouderen, maandelijks en wekelijks, jeu de boules, ouderensoos, koersballen, enz.
1995 – heden Bezoekwerk aan zieken en eenzamen. Frequent bezoeken van ouderen, zieken, eenzamen in dorp en buitengebied. (Mede) organiseren van bezoekgroep, telefooncirkels voor regelmatig contact.
1970 – ?? Mantelzorg. Jarenlange (mantel) zorg voor ouder en naaste familie.
1960 – heden Amateurtoneel + cabaret. Bij diverse lokale gezelschappen en gelegenheden, acteren in toneelspelen, openluchtspelen, cabaret, zang en muziek.
1985 – heden Vrijwilligerswerk in kerkgemeenschap. Wijkcontactpersoon en coördineren wijkteam organisatie, wijkavonden, lid liturgisch bloemwerk team, helpster in koffieteam.
1980 – heden Huis aan huis collectes. Wijkhelpster bij jaarlijkse collecten / inzamelingsacties zoals Rode Kruis, enz.
2003 – heden Suppoost en lid Werkgroep Open Kerk. Mede voorbereiden, organiseren en inrichten van jaarlijkse / periodieke exposities (historisch, kunst, folklore, cultureel) in kerk.

Mevrouw A.D. Krukkeland-Tuitert is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

_____________________________________________________

Mevrouw A. Pijl-Preusterink
Mevrouw A. Pijl-Preusterink ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten:
1985 – heden Helpen bij “wekelijkse opstap”. Bij de “wekelijkse opstap” worden gasten in de gelegenheid gesteld zich op allerlei wijze creatief te uiten. Mevrouw Pijl helpt de gasten, schenkt koffie, zorgt voor een gemoedelijke sfeer en ruimt na afloop alles weer op.
1985 – heden Boottochten op de IJssel (Rode Kruis). Zij zorgde de eerste 20 jaren ervoor dat alle gasten niets te kort kwamen. Nadat zij ernstig is komen te vallen, kan ze niet meer de bediening voor haar rekening nemen. Ze treedt nog altijd op als gastvrouw
1985 – 1993 Bestuurder van de rolstoelbus. 8 jaar lang heeft zij mensen in een rolstoel vervoerd met de rolstoelbus van het Rode Kruis.
1985 – 1995 Lange weekenden helpen op de Henri Dunant. Een weekend lang (vrijdag tot/met maandag) gaat zij als begeleidster mee op de Henri Dunantboot van het Rode Kruis. Zij is vooral bezig met de verzorging van de gasten in de breedste zin van het woord.
1985 – 2005 Helpen bij ontspanningsmiddagen. Helpen bij ontspanningsmiddagen van het Rode Kruis. Tevens legt zij huisbezoeken af aan “eenzame”, alleenstaande mensen.
2006 – 2014 Wijkhoofd collectanten. 8 jaar heeft zij ervoor gezorgd dat er in haar wijk voldoende vrijwillige collectanten waren om te collecteren voor het Rode Kruis.
2007 – 2012 Zwemmen met een zwaar gehandicapte dame. Zij heeft 5 jaar lang elke maandag gezwommen met een zwaar gehandicapte dame. Zij reed deze dame naar het zwembad, kleedde haar om en begeleide haar in het water.
2010 – 2013 Werkgroep Theater 60+. Zitting gehad in de werkgroep Theater 60+, dat tot doel heeft een theaterprogramma voor mensen boven de 60 jaar samen te stellen. Een en ander in samenspraak met de schouwburg Deventer.
Mevrouw Pijl-Preusterink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Ribs en Blues dag 1

Op de eerste dag van het 25-jarige jubileum van het Raaltese festival ...