Noordelijke waterschappen verlengen samenwerking muskus- en beverrattenbestrijding

De waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen verlengen de onderlinge samenwerking op het gebied van het bestrijden van muskus- en beverratten. Hiervoor ondertekenden zij de ‘Samenwerkingsovereenkomst muskus- en beverrattenbestrijding waterschappen Drenthe, Groningen en Overijssel’. De vorige overeenkomst liep in 2022 af.

Het gezamenlijk doel is het terugdringen van de populatie muskus- en beverratten. Cijfers van de afgelopen jaren laten zien dat dit succesvol verloopt.

Schade aan dijken
Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier door menselijk handelen beland. Ook hebben de dieren bij ons nauwelijks natuurlijke vijanden. De dieren worden bestreden, omdat ze schade brengen aan dijken, kades en oevers door het graven van holen en gangen. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels.

Bedreiging biodiversiteit

Muskus- en beverratten vormen ook een bedreiging voor de biodiversiteit. De dieren staan daarom allebei op de Europese lijst van Invasieve soorten. Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse diersoorten, zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.

Terugdringen tot landsgrens

De bestrijding van muskus- en beverratten is in ons land bij wet geregeld. Het doel is om de populatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is. Het uiteindelijke doel is om zowel muskus- als beverratten terug te dringen tot de landsgrens. Het streven is dat in 2034 in het binnenland van Nederland geen levensvatbare populatie meer is.

Over Salland TV

x

Check Also

Ribs en Blues dag 1

Op de eerste dag van het 25-jarige jubileum van het Raaltese festival ...