Den Haag verbiedt glyfosaatgebruik door Staatsbosbeheer en verbiedt een gemeente glyfosaat te verbieden…

In Noord Brabant hebben tien gemeenten, en ook de provincie zelf, het gebruik van Roundup verboden op gronden die door hen worden verpacht aan derden. Gronden dus die eigendom zijn van die overheden. Zij staan daarin niet alleen, ook in andere provincies hebben gemeentebesturen zo’n verbod ingesteld.

Door Hans de Kort

Ook de gemeente Gilze en Rijen heeft op hun gronden het gebruik van Roundup verboden, maar daartegen is bezwaar aangetekend bij de Grondkamer. De Grondkamer oordeelde dat gemeenten dat verbod niet mogen opleggen aan pachters. Gilze en Rijen gaat hiertegen, mijns inziens volkomen terecht, in beroep. Dat gemeentebestuur vindt glyfosaat namelijk “schadelijker dan lange tijd gedacht” en wil “toekomstige gebruikers of bewoners niet opzadelen met extra opruimkosten of gezondheidsrisico’s”. In sommige Europese landen, waaronder Denemarken, België en Oostenrijk geldt zelfs, om min of meer dezelfde redenen, een algeheel verbod op het gebruik van glyfosaat.

Gotspe
Vooropgesteld: de Grondkamer is onderdeel van het Ministerie van Landbouw en Natuur, een ministerie van een van de meest doortastende politici die Nederland kent: Carola Schouten. Iedereen kent haar wel als de minister die de woorden “noodzakelijke vermindering van de veestapel” niet uitgesproken krijgt en alleen al bij de vraag daarnaar direct met de ogen begint te knipperen en met hulpzoekende, vertwijfelde blik om zich heen kijkt.

Dat de uitspraak van de Grondkamer een gotspe moet zijn blijkt wel uit een brief die diezelfde minister, amper een maand geleden, het moet in een ogenblik van totale verwarring zijn geweest, naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, In die brief schrijft ze, en ik citeer, ”Het gebruik van glyfosaat in door Staatsbosbeheer aan derden verpachte terreinen wordt in de nieuw op te stellen pachtcontracten in principe verboden. Lopende pachtcontracten – waarin het middel nog zou kunnen zijn toegestaan – worden uitgefaseerd”.

Het lijkt me een vorm van grote rechtsongelijkheid wanneer de rijksoverheid zichzelf op haar eigen gronden een glyfosaatverbod veroorloofd en dat vervolgens niet toestaat aan lagere overheden.

Gemeente Raalte
In Raalte is er geen enkele fractie te vinden die over zo’n mogelijk verbod wil debatteren in een openbare gemeenteraadsvergadering. Ik kan die conclusie trekken uit het feit dat mijn verzoek daartoe, ik citeer uit het antwoord daarop van de gemeenteraad, hun vertegenwoordigers in de agendacommissie “unaniem” hebben besloten dat verzoek af te wijzen.

Datzelfde geld overigens ook voor een verzoek om in een openbare raadsvergadering te debatteren over het in bestemmingsplannen opnemen van criteria voor “spuitvrije zones” voor landbouwgif in de nabijheid van gevoelige objecten zoals woningen, alsook het bouwen van megastallen drastisch te beperken door het opnemen van doeltreffende criteria rond aantallen en afmetingen van agrarische bouwpercelen die voor megastallen in aanmerking komen, zoals ook gebeurd is in de Landbouw ontwikkelings gebieden (Log’s)

Ik betreur het dat geen enkele fractie over de mogelijkheid hierover in debat te gaan, gebruik heeft willen maken. Ik heb het zwart op wit: “als één (agendacommissie-)lid een onderwerp wil agenderen, dan wordt daaraan tegemoet gekomen”. Jammer en buitengewoon teleurstellend dat blijkbaar geen enkel raadsleden belangstelling heeft voor de vermelde onderwerpen.

Ik kom bij dit alles tot geen andere conclusie dan dat alle mooie woorden van Raalter  gemeentebestuurders en politici over het grote belang van inwonersinitiatieven en participatie niets anders zijn dan gebakken lucht.

Rentmeesters
Het is me wel duidelijk dat het CDA en Gemeentebelangen er geen enkele moeite mee hebben dat de natuurlijke diversiteit de voorbije drie decennia met zo’n 80% naar de filistijnen is gegaan en dat die ontwikkeling zich voortzet. Maar dat ook de andere Raalter partijen daar geen enkele moeite mee lijken te hebben, is ronduit ontgoochelend.

De mare gaat dat Onze Lieve Heer voornemens is om de beginselen van alle christelijke partijen (telkens als Hij het las, moest Hij ervan overgeven) te ontdoen van de zinsnede dat zij zich beschouwen als “rentmeesters van de schepping”.

Het bericht Den Haag verbiedt glyfosaatgebruik door Staatsbosbeheer en verbiedt een gemeente glyfosaat te verbieden… verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Boei10 begeleidt ondernemers in groei

Het is een verzamelplaats voor bedrijven, voor initiatieven, voor innovaties en voor ...