Uitbreiding varkenshouderij Heetenseweg onder strikte voorwaarden mogelijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat een varkenshouderij aan de Heetenseweg in Heeten mag uitbreiden, als aan alle voorwaarden voldaan worden. Het verzoek voor de uitbreiding is in oktober en november 2021 besproken met de gemeenteraad, waaruit naar voren kwam dat een meerderheid positief staat ten opzichte van de plannen.

Het bedrijf aan de Heetenseweg 9A/9C wil uitbreiden naar een volledig gesloten varkensbedrijf, wat betekent dat de biggen die nu worden vervoerd naar Duitsland op het bedrijf blijven. Hiervoor moeten twee nieuwe stallen worden gebouwd om ruim 10.000 vleesvarkens meer te kunnen houden op deze locatie. Het bouwvlak moet hiervoor worden vergroot van 2,1 hectare naar circa 3,5 hectare.

Onder voorwaarden
Het college van B&W heeft aangegeven dat de varkenshouderij alleen kan uitbreiden als aan de voorwaarden wordt voldaan. Het bedrijf moet voldoen aan de eisen op het gebied van geurbelasting, de landschappelijke inpassing en de natuur, zoals op het gebied van stikstof. Het bedrijf gaat in het millieueffectrapport een milieuvriendelijk alternatief uitwerken en het plan voorzien van een onderbouwing waaruit blijkt dat uitbreiding van het bedrijf op deze locatie aanvaardbaar is. Ook moet worden aangetoond dat aan alle wet- en regelgeving wordt voldaan.

Vervolg
Op woensdag 16 maart worden de startnotitie en de concept milieueffectrapportage van het bedrijf gepubliceerd en kan een ieder het inzien en zienswijzen kenbaar maken. Na een periode van zes weken besluit het college wat in het definitieve milieueffectrapport aan de orde moet komen. Dit milieueffectrapport wordt vervolgens door de commissie voor de milieueffectrapportage getoetst. Als uiteindelijk een volledige aanvraag wordt ingediend, die volgens het college aan alle randvoorwaarden voldoet, moet ook de gemeenteraad daar mee instemmen. Voordat een definitieve beslissing wordt genomen is het opnieuw mogelijk zienswijzen kenbaar te maken.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...