Sanering grond drugslab Den Nul

De gemeente Olst-Wijhe heeft een plan gepresenteerd waarbij de verwachting wordt uitgesproken dat men in augustus 2024 het gehele project hoopt af te ronden. Met het gehele plan is rekening gehouden met een te verwachten laag grondwaterpeil. Het saneringsplan is nu zo goed als klaar.

De afgelopen maanden heeft een projectgroep van de gemeente Olst-Wijhe uitgezocht wat er allemaal voor nodig is om de vervuilde grond van het drugslab Den Nul te saneren. Allerlei vergunningen zijn aangevraagd en er is veel overleg geweest met betrokken instanties.

Laag grondwaterpeil
Daaruit is de conclusie getrokken dat het afgraven van de vervuilde grond het beste kan plaatsvinden in de zomer van 2024, omdat het grondwater dan gemiddeld genomen het laagst staat. Dit is ook het advies van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Voor die tijd vinden voorbereidende werkzaamheden plaats.

Globale planning en uitvoering sanering
Nagenoeg alle informatie die nodig is voor een goede en zorgvuldige uitvoering van de sanering is nu beschikbaar. Het afgraven van de grond staat gepland medio juni 2024. Tot die tijd worden de nodige voorbereidingen gedaan zoals de aanbesteding, de selectie van een aannemer die het werk gaat uitvoeren en het aanbrengen van een onderwaterpomp in een filterbuis bij de te saneren grond om verdere verspreiding van de grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen (beheersmaatregel).

Wanneer Wat Door wie
December 2023/januari 2024 Aanbesteding werk en selectie aannemer Gemeente Olst-Wijhe
Januari/februari 2024 Aanbrengen grondwater-beheerssysteem en opstarten Aannemer gemeente Olst-Wijhe in overleg met Waterschap Drents Overijsselse Delta
Februari/maart 2024 Verwijderen struiken Aannemer gemeente Olst-Wijhe
Mei/Juni 2024 Opruimen locatie door het verwijderen van containers en andere bovengrondse bebouwing plus ondergrondse septictanks en een vrachtwagenonderstel Aannemer grondeigenaar
Aansluitend in juni 2024 Start afgraven te saneren grond Aannemer gemeente Olst-Wijhe
Einddatum onbekend (verwachte uitvoeringsduur 4 tot 6 weken Afhankelijk van de hoeveelheid af te graven vervuilde grond

Aanleiding
In augustus 2022 is in Den Nul een drugslab ontdekt. Na een verkennend bodemonderzoek werd eind december 2022 duidelijk wat de ernst van de vervuiling is. In eerste instantie zou de grondeigenaar de sanering zelf uitvoeren, maar halverwege 2023 gaf hij aan dat hij hier niet toe in staat was. In juli 2023 besloot de gemeente Olst-Wijhe de vervuilde grond te gaan saneren. Omdat de specialistische kennis voor deze sanering niet aanwezig was binnen de gemeente, zijn hiervoor een externe projectleider plus een directievoerder ingehuurd. Zij gingen aan de slag met het aanvragen van alle benodigde vergunningen, het laten uitvoeren van diverse onderzoeken en overleggen met de instanties die bij de sanering betrokken moeten worden. Inmiddels is een nader bodemonderzoek uitgevoerd, waarmee de vervuiling beter in kaart gebracht is.

Bron: gemeente Olst-Wijhe

Over Salland TV

x

Check Also

Kerkklokken Nicolaaskerk Heino mogen dagelijks luiden

De klok van de Nicolaaskerk in het centrum van Heino mag weer ...