Nieuwbouw voor sportcentrum Tijenraan Raalte

Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Raalte legt de raad het definitieve ruimtelijk-functionele programma van de nieuwbouw van sportcentrum Tijenraan voor en wil tegelijkertijd meewerken aan de vernieuwing van het sportpark Tijenraan en de clubaccommodatie van Rohda Raalte. Wethouder sport Gosse Hiemstra: “Dit is een unieke kans om een integrale ontwikkeling van het gehele sportcomplex te bereiken, die ten gunste komt van zowel de binnen-, als de buitensport van Raalte en de regio Salland”.

In februari 2014 heeft de gemeenteraad het basisprogramma voor Nieuw-Tijenraan vastgesteld. In overleg met gebruikers stelt het college van B&W nu voor om een aantal wijzigingen door te voeren en het programma definitief te maken. De belangrijkste aanpassingen zijn:

Nieuw-Tijenraan krijgt de beschikking over een dubbele sporthal in plaats van anderhalve sporthal, dit in combinatie met de sloop van de Rohda-hal en het vernieuwen van de openbare ruimte van de plek die het huidige Tijenraan ‘achterlaat’

De sporthallen worden verbreed van 24 meter naar 28 meter voor een beter zicht vanaf de tribune, ruimte voor tijdelijke tribunes en een extra veld voor de volleybal

Het wedstrijdbassin wordt deels 3 meter diep voor de duikvereniging en de reddingsbrigade

Het multifunctionele zwembad wordt 8 x 15 meter en het therapiebad wordt 10 x 12,5 meter

Het recreatieve profiel van het zwembad wordt versterkt door een springplank, whirlpool en indien kosten neutraal een (grote) glijbaan

Het sportcomplex wordt gerealiseerd conform de internationale toegankelijkheid standaard (ITS), zodat  het gebouw goed is te gebruiken door mensen met een beperking

Rohda krijgt een extra kunstgrasveld  om het verlies van een trainingsveld op te vangen

Locatie: Het college van B&W stelt voor om Nieuw-Tijenraan te realiseren tussen de Zwolsestraat en de N348, op de plek waar nu veld 8/9 van Rohda en de handbalvelden van Kwiek liggen (locatie ‘Brilman’). Van alle onderzochte modellen vindt het college dit de beste keuze, omdat:

Het de meeste ruimte heeft en daarmee het meest toekomstbestendig

Het een zichtlocatie is vanaf de N348, wat positief is voor de exposure van Nieuw-Tijenraan

Het draagvlak voor deze locatie vanuit de gebruikers, omwonenden en het Sportbedrijf het grootste is

Op basis van het inrichtingsmodel start het college van B&W een bestemmingsplanprocedure om de ontwikkeling mogelijk te maken.

Horeca: Het college van B&W stelt aan de raad voor om het horecaconcept vast te stellen. Dit concept is gericht op sportbeleving, een divers en duurzaam assortiment, meer zeggenschap en verantwoordelijkheid voor verenigingen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als de raad het concept goedkeurt, gaat het college van B&W de exploitatie ervan uitwerken.

Vernieuwing sportpark Tijenraan: Het voorstel aan de raad gaat uit van een integrale vernieuwing van het sportpark Tijenraan. Het plan is dat Nieuw-Tijenraan in een dubbele sporthal wordt uitgevoerd en dat de Rohda-hal wordt gesloopt. De Rohda-hal is aan ingrijpende vernieuwing toe en een dubbele sporthal biedt betere exploitatiemogelijkheden dan twee losse accommodaties naast elkaar. Daarnaast maakt het plan de wens van Rohda mogelijk om het clubhuis op termijn te verplaatsen naar de plek waar nu Tijenraan staat. Hierdoor gaat de stedenbouwkundige kwaliteit van De Driehoek er enorm op vooruit. Rohda gaat zelf de nieuwe accommodatie bekostigen. De gemeente draagt zorg voor de sloop van de Rohda-hal en de vernieuwing van de openbare ruimte van het sportpark, wat in totaal een kwaliteitsimpuls voor het gehele gebied betekent.

 Financiën: Het plan blijft binnen de oorspronkelijke financiële kaders, met dien verstande dat voor de uitbreiding naar twee sporthallen, de sloop van de Rohda-hal, de inrichting van de openbare ruimte en het extra kunstgrasveld een extra bedrag nodig is van 88.000 euro structureel. Dat wordt betaald uit de extra rente inkomsten die de gemeente heeft door de nieuwbouw van Tijenraan.

 Integrale aanbesteding: Het ontwerp, de bouw en het onderhoud worden integraal in één opdracht aanbesteed. Dit zorgt voor financiële zekerheid in een vroeg stadium van het project. Ook draagt dit bij tot een maximale prikkel van de markt om zodanig te ontwerpen dat het gebouw lage onderhouds- en energiekosten heeft. Het project moet Europees aanbesteed worden. Het college heeft bij de aanbesteding oog voor de lokale bedrijven en de werkgelegenheid. Het bouwrijp maken, de sloop van het bestaande Tijenraan en de inrichting van de openbare ruimte worden apart aanbesteed.

 Planning: De gemeenteraad bespreekt de plannen in de raadspleinsessie van 12 of 13 januari en neemt op 29 januari 2015 een besluit. Vervolgens start de aanbestedingsprocedure begin februari. Na het definitieve ontwerp kan medio 2016 de bouw starten. Het is de bedoeling dat het sportcomplex Nieuw-Tijenraan eind 2017 in gebruik wordt genomen.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Nieuw bestuur Waterschap Overijsselse Delta beëdigd

Op woensdag 29 maart vergaderde het nieuwe algemeen bestuur van Waterschap Drents ...