Gemeente Hardenberg is financieel gezond in 2015

De gemeente Hardenberg sluit 2015 in financieel opzicht af met een voordelig resultaat van € 897.000. Ook voor 2016 zien de cijfers er goed uit. Dat blijkt uit de jaarstukken over 2015 en de 1e bestuursrapportage 2016. Wethouder Jannes Janssen: “We kunnen constateren dat Hardenberg een financieel gezonde gemeente is.”

Meevallers in 2015
Dat het resultaat over 2015 een stuk voordeliger uitvalt, komt vooral door een aantal meevallers waar de gemeente geen invloed op heeft en die bij opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Zo viel de algemene uitkering uit het Gemeentefonds in 2015 ruim € 0,5 miljoen euro hoger uit, ontving de gemeente meer dividend en waren de uitgaven voor bijstand minder hoog dan verwacht. Voor activiteiten die in 2015 nog niet (geheel) zijn uitgevoerd is nog een bedrag van ruim € 0,5 miljoen euro beschikbaar. Het college stelt voor dit bedrag in 2016 opnieuw te beschikbaar te stellen. De rest van het rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, die toeneemt tot bijna € 27,9 miljoen en op orde is. De gemeente streeft naar een verbetering van de schuldpositie. Met de gemeenteraad is afgesproken dat de netto schuld niet meer mag zijn dan 130% van de inkomsten van de gemeente. Dit is de ‘netto schuld quote’. De netto schuld quote is in 2015 afgenomen naar 114%.

Ook groene cijfers in 2016
Het beeld uit de jaarrekening over 2015 wordt bevestigd in de 1e bestuursrapportage over 2016. Hierin is de actuele financiële stand tot nu toe in beeld gebracht en worden de kaders voor de begroting voor 2017 vastgesteld. In de 1e bestuursrapportage over 2016 wordt een structureel voordeel gemeld van € 175.000. Dit komt onder andere door een hogere opbrengst van € 460.000 uit de onroerende zaak belastingen voor niet-woningen. Aan de andere kant valt de opbrengst van bouwleges € 300.000 lager uit dan begroot. Dit komt vooral door het uitblijven van grote bouwaanvragen.
Naast het structureel voordeel wordt in de 1e bestuursrapportage een incidenteel voordeel gemeld van bijna 2,5 miljoen. Dit voordeel wordt voor de helft verklaard door het positief rekeningresultaat 2015 van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Ommen en Hardenberg.

“Financieel gezonde gemeente”
Wethouder Jannes Janssen (financiën) is tevreden over de cijfers: “De totale gemeentebegroting bedraagt circa € 160 miljoen euro. Dat we 2015 jaar afsluiten met een overschot van een kleine 900.000 euro, betekent dat we het onder de streep keurig gedaan hebben. De schuldpositie van de gemeente is lager uitgevallen dan was verwacht. Het ziet ernaar uit dat de schuldpositie ook in 2016 binnen de gestelde kaders blijft. Nu de cijfers er ook in 2016 goed uit zien, kunnen we constateren dat we ons huishoudboekje heel aardig op orde hebben en dat we een financieel gezonde gemeente zijn.”
Het college stelt de raad voor om de hogere opbrengst uit de OZB een andere bestemming te geven. Janssen. “Eén van de keuzes die de raad kan maken is de opbrengst teruggeven aan de belastingbetaler door de tarieven te verlagen. De hogere opbrengst kan ook ingezet worden om de reserves te versterken, de parkeertarieven te verlagen of extra te investeren in duurzaamheid. Een andere optie is het bedrag te reserveren voor nieuwe investeringen. Het is wat het college betreft aan de raad om een keuze te maken en daar een besluit over te nemen.”

Het jaar van de samenwerking
Uit het jaarverslag blijkt dan 2015 het jaar van de samenwerking was. In het centrum van Hardenberg hebben verschillende partijen de handen ineen geslagen voor een sterker en toekomstbestendig centrum en ook in Dedemsvaart zijn hiervoor stappen gezet. Het Ondernemershuis voor het Vechtdal is in 2015 geopend waarmee samenwerking tussen ondernemers wordt gestimuleerd. Ook de SPORTBLVD werd geopend, waar sportverenigingen samenwerken aan de toekomst. Verschillende kernen zijn in 2015 aan de slag gegaan met een duurzaamheidsplan voor de eigen leefomgeving. Ook was 2015 het jaar van de vluchteling. Het besluit voor realisatie van een asielzoekerscentrum in Hardenberg werd in 2015 genomen. Begin oktober verzorgde de gemeente Hardenberg crisisnoodopvang aan 265 vluchtelingen.

Uitvoering nieuwe taken binnen budget
Het jaar 2015 was ook het jaar waarin taken op het gebied van zorg en ondersteuning door het Rijk zijn overgeheveld naar de gemeente en waarin de Samen Doen teams zijn gestart. Het is gelukt om de nieuwe taken op het gebied van de Jeugdwet (lokaal), Participatiewet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) binnen het gezamenlijke beschikbare budget van € 45 miljoen uit te voeren. Bij de uitvoering van de WMO heeft de gemeente bij de onderdelen huishoudelijke hulp en zorg in natura in 2015 geld overgehouden. Dat komt doordat de gemeente dichterbij inwoners staat en samen met inwoners goed heeft gekeken naar nut en noodzaak. Mensen die een beroep moesten doen op de gemeente voor ondersteuning, hebben die gekregen. Waar mogelijk en noodzakelijk is maatwerk geleverd en ook is meer een beroep gedaan op de ‘eigen kracht’ van inwoners. De Jeugdzorg, die regionaal georganiseerd is, heeft in 2015 meer geld gekost dan was begroot. Al met al heeft de gemeente bij de uitvoering van de nieuwe taken in 2015 ruim € 2,3 miljoen euro van het totaal beschikbare budget overgehouden.

Zorg en ondersteuning blijft financieel risico
De komende jaren worden de budgetten die de gemeente van het Rijk ontvangt voor het uitvoeren van de taken op het gebied van zorg en ondersteuning verder verlaagd. Alleen al in 2016 is € 2,4 miljoen minder beschikbaar dan in 2015 en de budgetten worden de jaren daarna verder verlaagd. Daarom stelt het college voor om € 600.000 van het overschot in 2015 op het budget dat voor de uitvoering van deze taken was bedoeld, in 2016 opnieuw beschikbaar stellen.
In de 1e bestuursrapportage spreekt het college de verwachting uit in 2016 nog uit te komen met het beschikbare budget. Wel blijft dit onderwerp, mede vanwege de onvoorspelbaarheid, een financieel risico vormen.
Jannes Janssen: “Het beleid is erop gericht dat we ook de komende jaren binnen de budgetten blijven maar ook de nodige kwaliteit leveren. Daarom hebben we het geld wat we nu nog overhouden voor de uitvoering van deze taken in toekomst weer hard nodig. De impact van alle veranderingen is groot en legt druk op de uitvoeringsorganisaties. Daarom willen we nog voor de begroting voor 2017 concreet maken hoeveel extra geld er de komende jaren nodig is om de transformatie van het sociaal domein te doen slagen.”

Ruimte voor investeringen
Uit de 1e bestuursrapportage blijkt dat de in het collegeprogramma opgenomen onvermijdelijke/urgente én de gewenste maatregelen binnen de meerjarenbegroting kunnen worden gerealiseerd. Er is zelfs ruimte nieuwe investeringen in bijvoorbeeld onderwijs en het versterken van de economische structuur van de regio Hardenberg. Het college doet hiervoor in de 1e bestuursrapportage een aantal voorstellen en vraagt de gemeenteraad hier een richtinggevende uitspraak over te doen, zodat deze in de begroting voor 2017 verwerkt kunnen worden.

Over Salland TV

x

Check Also

Zweten bij obstacle run tijdens het Sportfestival Olst

Zaterdag 8 juni kunnen sportievelingen zich weer naar hartenlust in het zweet ...