De gemeente Olst-Wijhe wil de komende jaren 750.000 tot 1,5 miljoen euro gaan bezuinigen

Scherp aan de wind gaan zeilen. Dat wil de gemeente Olst-Wijhe om de ‘perfect storm’ het hoofd te bieden. Het financiële beeld bij de begrotingsvoorbereiding stemde niet vrolijk. Het college sprak van een ‘perfect storm’, waarin zaken als ontwikkelingen sociaal domein, de herverdeling van het gemeentefonds en corona elkaar negatief beïnvloeden. Om het tij te keren is het nodig om opnieuw na te denken over de verschillende beleidsvelden en de noodzaak en belangrijkheid hiervan. De gemeente kan de richting van de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen.

Oplossing voor lange termijn
Op dit moment kan de gemeente de uitgaven die worden voorzien op de langere termijn niet matchen met de verwachte inkomsten. Voor de korte termijn (2021) wordt een keer bijgeplust vanuit de algemene reserve, maar dat is geen structurele oplossing. Daarom gaat de gemeente door onder andere ook het bestaande beleid onder de loep te nemen koersen op een stabiele financiële toekomst.  Voor 2022 moet de gemeente 750.000 euro aan ruimte creëren, voor de jaren daarna structureel 1,5 miljoen euro. De stip op de horizon is dat met ingang van de raadsperiode in 2022 de nieuwe raad met een financieel gezonde basis aan de slag kan.

Taskforce sociaal domein
Op het gebied van het sociaal domein is sprake van forse overschrijdingen. Daarom gaat specifiek hiervoor op korte termijn een taskforce aan het werk. Deze maakt onder meer een analyse van de ontwikkelingen in de uitgaven op het gebied van zorg, werk en inkomen over de afgelopen jaren en een prognose van de uitgaven voor de komende jaren. Daarnaast komen er voorstellen om meer greep op de uitgaven te krijgen en te kijken waar er nog mogelijkheden tot bezuinigen zijn.

Ruimte om te kiezen
Het onderzoek loopt tot 1 april 2021. Dan legt het college de zogenaamde heroverwegingsvoorstellen voor aan de gemeenteraad. Deze heroverwegingsvoorstellen moeten in totaal een bedrag opleveren van 2 miljoen euro. Dat is meer dan de benodigde 1,5 miljoen. Dat is een bewuste keuze omdat de gemeenteraad zo ook zelf nog ruimte heeft om zijn eigen afwegingen te maken. De raad zal hiervoor na 1 april met maatschappelijke organisaties en inwoners in gesprek gaan. De precieze aanpak hiervoor wordt nog uitgewerkt. De uiteindelijke besluiten worden genomen bij de behandeling van de kadernota medio 2021.

Veel werk
Om alles goed te organiseren en regelen wordt het een drukke en intensieve tijd voor de gemeentelijke organisatie. Het is alle hens aan dek omdat het grotendeels wordt uitgevoerd door eigen medewerkers, waarbij beperkt externe expertise en ondersteuning ingehuurd zal worden.

23 november besluit gemeenteraad
De gemeenteraad besluit op 23 november over de door het college voorgestelde aanpak voor de heroverweging.

Over Salland TV

x

Check Also

Start verkoop bedrijfskavels op bedrijventerrein De Meente Noord in Olst

De gemeente Olst-Wijhe start op 12 juli met de verkoop van bedrijfskavels ...