College Olst-Wijhe stelt raad voor te wachten op RES voor windmolens

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om geen vergunningen af te geven voor de realisatie van windmolens tot er duidelijkheid is over de Regionale EnergieStrategie (RES) voor West-Overijssel. Het mogelijk realiseren van windmolens is onderdeel van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie. Het college vraagt de raad wel de visie vast te stellen, zodat kan worden gestart met de realisatie van zonnevelden.

Het proces om te komen tot de Energievisie startte twee jaar geleden. Er is tijdens diverse bijeenkomsten samen met inwoners gewerkt aan de visie. In die tijd is er veel gebeurd; het Klimaatakkoord is ondertekend en wordt in 30 regio’s uitgewerkt in een Regionale Energiestrategie. “Wij zijn van mening dat het beter is om met concrete windprojecten te wachten op de RES”, zegt wethouder Marcel Blind. “De komende tijd wordt duidelijk welke keuzes er worden gemaakt over landschapstypen en bijvoorbeeld of het wenselijk is dat er een paar grote windparken komen in de regio of juist meer kleinere. Elke gemeente in de regio bepaalt in eerste instantie zelf hoeveel duurzame energie zij op haar grondgebied gaat opwekken tot 2030. Het Rijk kijkt of het totaal van de regio’s voldoende is, of niet. Met de vaststelling van de RES in 2021 wordt dit duidelijk. Daarom stellen we de raad voor dit proces af te wachten.” Als de raad de visie vaststelt, staat ook vast dat de onderzoeksgebieden in stand blijven. Dit betekent dat als de gemeenteraad in 2021 op basis van de RES wind wil toestaan, dit in alle vijf de onderzoeksgebieden onder voorwaarden mogelijk is.

Beantwoording zienswijzen

In juni legde de gemeente de ontwerpvisie ter inzage. Tot de zomervakantie konden inwoners en andere belanghebbenden een zienswijze indienen. 90 inwoners en andere partijen maakten gebruik van deze mogelijkheid. De afgelopen periode werd benut om de visie en het bijbehorende participatieverslag aan te passen. Er zijn onder andere voorbeeldsituaties toegevoegd voor zonnevelden en de cijfers in de visie zijn geactualiseerd. Ook is het planMER op onderdelen aangepast en aangevuld. Op basis van de zienswijzen voegde de gemeente ook voorwaarden toe aan de visie voor het realiseren van een windpark of zonneveld, zoals de mogelijkheid voor financiële participatie, de inpassing in het landschap en de wijze waarop inwoners moeten worden betrokken bij een initiatief.

Beeldvormende raadsbijeenkomst

Naar verwachting beslist de gemeenteraad voor de zomer over de visie. Op 24 en 25 februari behandelt de gemeenteraad de visie beeldvormend. Tijdens deze bijeenkomst kunnen inwoners en belanghebbenden hun mening met de gemeenteraad delen. Elke inspreker krijgt vijf minuten spreektijd. Aansluitend kunnen de raadsleden verduidelijkende vragen stellen. Later op de avond kunnen de raadsleden vragen stellen aan de wethouder. Aan het eind van de beeldvormende raadsbijeenkomst besluiten de raadsleden of de beeldvorming compleet is en een oordeelsvormende bijeenkomst kan worden gepland.Aanmelden om in te spreken kan tot 17 februari 12.00 uur via griffie onder vermelding van naam, telefoonnummer, woonplaats en voorkeursdatum.

Wat is de Regionale Energiestrategie?

Nederland staat voor een grote energieopgave. Ons klimaat verandert en de fossiele brandstoffen raken op. Daarom gaat Nederland naar een volledig duurzame energievoorziening; onze energie wordt straks volledig opgewekt in het landschap. Dit heet de energietransitie. Deze transitie zorgt ervoor dat ons landschap de komende 30 jaar gaat veranderen. De energietransitie houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom is Nederland opgedeeld in 30 regio’s die samen elk een Regionale Energiestrategie maken: de RES. In West-Overijssel gebeurt dat in een samenwerkingsverband van 11 gemeenten, de provincie Overijssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en netbeheerder Enexis. In dat samenwerkingsverband wordt samen gewerkt met maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio. Samen onderzoeken de partijen de mogelijkheden in de regio. Waar is plek voor wind en/of zon en voor hoeveel? Clusteren of spreiden (een paar grote parken of juist meerdere kleine)? Hoe kunnen de warmtebronnen in de regio worden verdeeld, zodat er geen aardgas meer nodig is? Levert het genoeg duurzame energie op en kan het netwerk al die lokale energie aan?


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Boei10 begeleidt ondernemers in groei

Het is een verzamelplaats voor bedrijven, voor initiatieven, voor innovaties en voor ...