Gezamenlijke oplossing voor tekort schoolhuisvesting Raalte Noord

In de gemeente Raalte heeft Raalte Noord te maken met een stijgend inwoneraantal. Dit heeft invloed op het aantal verwachte leerlingen voor de komende jaren. Het leerlingenaantal groeit harder dan voorzien, waardoor er behoefte is aan extra lesruimte. Wethouder Frank Niens: “Het is mooi dat de scholen gezamenlijk hebben gekeken naar de beste oplossing voor heel Raalte-Noord”.

De toename is niet gelijkmatig verdeeld onder de drie scholen in Raalte Noord. De stijging van het aantal leerlingen is bij de Vogelaar en de Linderte groter dan bij de Rietkraag. De schoolbesturen van de Mare en mijnplein, waar de scholen in Raalte Noord onder vallen, hebben samen met de betrokken scholen en kinderopvang Koos gekeken naar een oplossing voor het schoolhuisvestingsprobleem.
Ook is er gekeken naar hoe de gelijkwaardigheid van de scholen versterkt kan worden. De uitkomst hiervan is dat alle drie de scholen een brede school worden, waarbij vroeg- en voorschoolse opvang in de vorm van een peuterspeelzaal aanwezig is. Daarnaast is in samenspraak met kinderopvangorganisatie Koos afgesproken dat de BSO plaatsvindt in de school waar de leerling onderwijs krijgt. Hiervoor worden voorzieningen in het schoolgebouw gefaciliteerd. Bovenstaande is bij de Rietkraag momenteel nog niet het geval.

De Vogelaar heeft een extra ruimtebehoefte van 183m². Door slim om te gaan met de beschikbare ruimtes en de onderlinge samenwerking tussen de schoolbesturen, Koos en de gemeente kan er met een uitbreiding van 64m² voorzien worden in deze behoefte. De dubbele functies die aanwezig zijn, omdat de Vogelaar beschikt over twee locaties, worden omgezet in leslokalen. Het gaat hierbij om een speellokaal, personeelsruimte en een aantal kleinere nevenruimtes. Een peuterspeelzaalgroep van de Vogelaar gaat naar de Rietkraag, waardoor deze groei op die locatie kan worden opgevangen door Koos. De uitbreiding van 64m² wordt gerealiseerd door een kleine aanbouw aan het pand de Eibernest. Met deze maatregelen wordt het ruimtetekort in ieder geval voor de komende twee jaar opgelost. Om de gezamenlijke plannen op korte termijn te realiseren vinden de werkzaamheden plaats in de zomervakantie.

Over Salland TV

x

Check Also

Boei10 begeleidt ondernemers in groei

Het is een verzamelplaats voor bedrijven, voor initiatieven, voor innovaties en voor ...