RAALTE - De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2012 besloten een nieuwe brede school in Raalte-dorp te realiseren op de locatie ‘Paulus’ aan de Oude Molenweg.

Bestemmingsplan Brede school Raalte-dorp

Voor dit project is eind januari een ontwerpbestemmingsplan in procedure gebracht. Het ontwerp heeft tot en met 20 maart ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingebracht bij de gemeenteraad. Om die reden adviseert het college van B&W de raad om het ontwerp bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad behandelt dit voorstel van B&W in de vergadering van donderdag 30 mei aanstaande. Er is een mogelijkheid tot inspreken in de Raadspleinsessie op 13 mei of 14 mei.

Het nieuwe bestemmingsplan sluit aan bij de uitgangspunten die op de informatieavond in september 2012 besproken zijn. Omwonenden gaven toen ondermeer aan dat de bebouwing van de brede school bij voorkeur op afstand van de Oude Molenweg moet komen te staan. Het bouwvlak in het nieuwe bestemmingsplan schrijft dit nu voor.

Brede School Raalte-dorp
Het gaat om nieuwbouw van een Brede school voor de gefuseerde, openbare basisscholen De Ieme en De Hartkamp, inclusief voorzieningen voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en voorschoolse educatie (peuterwerk). Naast een brede school wordt ook een gymvoorziening gerealiseerd, die bedoeld is voor nabijgelegen basisscholen en sportverenigingen.

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...