Zicht op nieuw dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta

De fracties BBB, VVD, CDA en Ongebouwd gaan het nieuwe dagelijkse bestuur (DB) vormen van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Dat is het voorstel aan het algemeen bestuur dat hierover op dinsdagavond 30 mei een besluit neemt. De uitkomst van de formatiegesprekken heeft daarnaast een coalitieakkoord opgeleverd. Dit coalitieakkoord voor de bestuursperiode 2023-2027 heeft als titel ‘Wat we doen voor water: nu, morgen en later’. Hierin staan de zogeheten kerntaken centraal: voldoende water (niet teveel en niet te weinig), schoon water, sterke dijken en het zuiveren van afvalwater van huishoudens, bedrijven en industrie. De werkzaamheden van het waterschap moeten in het teken staan van deze kerntaken en er op zijn gericht die nóg beter en slimmer uit te voeren. Uitgangspunt is dat WDODelta dit samen doet met en vóór de mensen en ondernemers die wonen en werken in het gebied.

Nieuw dagelijks bestuur

De kandidaten voor het nieuwe dagelijks bestuur zijn Nicole Koks (BBB, Lettele), Hans Wijnen (VVD, Zwolle), Miranda Wesselink (CDA, Ruinerwold) en Hans Pereboom (Ongebouwd, Basse). De portefeuilleverdeling wordt later bekend. Hierover vinden nog gesprekken plaats binnen het nieuwe DB.

Coalitieakkoord

In de aanpak van het nieuwe dagelijks bestuur zijn drie kenmerken essentieel: toekomstgericht, functioneel en solide. Dit is verwerkt in het coalitieakkoord dat bestaat uit zes hoofdlijnen: Kerntaken, Lange termijn, Gebiedsgericht, Water en bodem sturend, Continuïteit van beleid en Financiën.

Kerntaken

De coalitie vindt het belangrijk dat alle werkzaamheden van WDODelta erop zijn gericht om de kerntaken beter uit te voeren. Hierbij wil het waterschap kennisontwikkeling en innovaties inzetten om slimme en nieuwe oplossingen toe te passen. Om de kerntaken effectiever en efficiënter uit te voeren zijn naast verdere digitalisering, inzet op cyberveiligheid, werken aan de energietransitie en internationaal samenwerken belangrijke onderwerpen.

Lange termijn

De komende jaren wil het dagelijks bestuur oplossingen en maatregelen toepassen die een fundament leggen voor de verdere toekomst. Daarom wordt het vizier ook op 2050 of zelfs op 2100 gericht. Inzicht in toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het waterschapswerk zijn essentieel. Ook voor bestuurlijke keuzes op de kortere termijn.

Gebiedsgericht

In gebiedsprocessen in Drenthe en Overijssel wordt de komende jaren samengewerkt aan oplossingen voor grote maatschappelijk vraagstukken, bijvoorbeeld in programma’s als het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) en de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX). Vanuit de verantwoordelijkheid voor het waterbeheer wil de coalitie dat WDODelta hier stevig positie in neemt.

Water en bodem sturend

Het principe water en bodem sturend is richtinggevend. Dit om beter bestand te zijn tegen de gevolgen van extremer weer. Daarnaast draagt het bij aan een toekomstbestendige inrichting van stedelijk en landelijk gebied. Denk hierbij aan woningbouw op ‘waterveilige’ locaties.

Continuïteit van beleid

Uiteraard werkt WDODelta volgens de geldende wet- en regelgeving. Daarbij wil de coalitie voortbouwen op eerder genomen besluiten en gemaakte afspraken. De Watervisie 2030 en het Waterbeheerprogramma (2022-2027) zijn hiervoor het vertrekpunt. Daarbij wordt rekening gehouden met actuele ontwikkelingen. Keuzes kunnen eventueel worden bijgesteld om de kerntaken op een doeltreffende en doelmatige manier uit te voeren.

Financiën

De druk op de stijgende ontwikkeling van toekomstige belastingtarieven baart zorgen. De komende periode wil het dagelijks bestuur meer inzicht krijgen in de samenhang tussen de ontwikkeling van de uitgaven en de resultaten die daarmee worden bereikt.

Het coalitieakkoord ‘Wat we doen voor water: nu, morgen en later’ is hier te downloaden.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...