Samen naar een sterke economische en ruimtelijke toekomst: de Bedrijventerreinenvisie Olst-Wijhe 2040

Waar kunnen lokale ondernemers zich de komende decennia in de gemeente Olst-Wijhe vestigen en hoe zien bedrijventerreinen er in de nabije toekomst uit wat betreft inrichting, duurzaamheid en veiligheid? De antwoorden op deze en andere vragen staan in de Bedrijventerreinenvisie Olst-Wijhe 2040. Met deze visie wordt een doorkijk gegeven hoe Olst-Wijhe ruimte biedt aan economische ontwikkelingen. Wethouder Economie Hans Olthof: “In de visie is niet alleen aandacht voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, maar ook voor herstructurering en vitalisering van bestaande terreinen.” De gemeenteraad vergadert op 26 februari over de Bedrijventerreinenvisie.

Samen met inwoners en ondernemers streeft de gemeente Olst-Wijhe ernaar de kwaliteit van leven te behouden en te versterken. Een cruciale stap hierbij is het voeren van een goed en duurzaam economisch beleid, waar ook de onlangs opgeleverde Bedrijventerreinenvisie Olst-Wijhe 2040 (BOW 2040) onder valt. Deze visie is tot stand gekomen in samenwerking met partners, waaronder de Ondernemerskring Olst-Wijhe. Met de BOW 2040 streeft de gemeente naar een bloeiende toekomst voor Olst-Wijhe, waarin economische groei hand in hand gaat met behoud van de leefomgeving.

Slim ruimtegebruik voor duurzame ontwikkeling
Na besluitvorming van de gemeenteraad over de BOW 2040 zet de gemeente een belangrijke stap richting een sterke economische toekomst. De BOW 2040 biedt een kompas voor lokale ondernemers waarmee zij zich (verder) kunnen voorbereiden op de toekomst en benadrukt de rol die Olst-Wijhe heeft als netwerkgemeente in Regio Zwolle. Slim ruimtegebruik voor duurzame ontwikkeling is één van de uitgangspunten van de Bedrijventerreinenvisie. Wethouder Olthof benadrukt het belang van beheerst ruimtegebruik: “Net als in veel andere gemeenten concurreren economische activiteiten in Olst-Wijhe met wonen, natuur en recreatie om de schaarse beschikbare ruimte. Beheerst ruimtegebruik is daarom essentieel. We streven daarom naar concentratie van nieuwe bedrijventerreinen in Olst-Wijhe. Daarnaast is er ook aandacht voor herstructurering en vitalisering van bestaande terreinen. Regionale samenwerking, duurzaam beheer en onderhoud zijn daarbij sleutelbegrippen.”

Kavels op Meente Noord
Na besluitvorming van de raad kan de gemeente snel kavels uitgeven op het nieuw te ontwikkelen terrein De Meente Noord in Olst. Dat is volgens Olthof ook hoognodig, want in de gemeente zijn momenteel geen bedrijfskavels meer beschikbaar. De wethouder is blij dat de visie mede tot stand is gekomen met de inzet van lokale ondernemers: “Zij kijken soms net iets anders naar ruimtelijke economische ontwikkelingen. Door de samenwerking is het echt een gezamenlijke visie geworden die inspeelt op toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot stroomaansluiting, klimaat, duurzaamheid en parkmanagement.”

Handschoen oppakken
Nu de visie klaar is, begint pas het eigenlijke werk. Wethouder Olthof sluit af: “Bij de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen is de gemeente voor een groot deel afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld stikstof, en een gezond economisch klimaat. Er kleven er ook financiële risico’s aan het ontwikkelen van nieuwe terreinen. Als gemeente willen we daarom vooral meebewegen met de initiatieven van ondernemers en andere partners en samen met hun de handschoen oppakken om Olst-Wijhe verder te laten groeien als die schitterende gemeente aan de IJssel, waar het goed wonen, recreëren én werken is!”

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...