Richtlijnen voor zonneparken in het buitengebied van de gemeente Raalte

De gemeente Raalte heeft zichzelf als doel gesteld om in 2050 alleen nog maar duurzaam opgewekte energie te gebruiken. Het doel voor 2030 is de CO2-uitstoot te reduceren met 49%. Dit doen we samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. Met alleen zonnepanelen op daken halen we dit doel niet. Daarom komt ook het aanleggen van zonneparken in beeld.

Richtlijnen
Om duidelijkheid te geven waar initiatieven voor zonneparken aan moeten voldoen zijn er richtlijnen ontwikkeld. Daarbij heeft de gemeente de input van inwoners meegenomen. In oktober 2018 zijn daarvoor een meedenkbijeenkomst en een online-enquête gehouden. Het college stelt de gemeenteraad nu voor de richtlijnen voor zonneparken vast te stellen.

Uitgangspunten
Uitganspunt is dat de zonneparken door en samen met inwoners ontwikkeld worden. Zo komen niet alleen de lasten, maar ook de lusten van een zonnepark in het gebied terecht. Voor de aanleg van een zonnepark in het buitengebied zijn de volgende basisuitgangspunten opgesteld:

• Het zonnepark komt tot stand in dialoog met de omgeving;
• De omvang en inpassing van het zonnepark zijn passend bij de omgeving;
• Een aanzienlijk deel van de productie van het zonnepark komt in eigendom van de lokale
omgeving (minimaal 50%);
• Het zonnepark heeft lokale maatschappelijke meerwaarde.

Omvang zonneparken
De richtlijnen maken onderscheid in omvang. Een groter zonnepark heeft namelijk meer impact op onder andere omwonenden, landschap, natuur en landbouw en belangen van organisaties, instanties en andere overheden. Is het zonnepark groter dan twee hectare? Dan ligt de besluitvorming bij de gemeenteraad. Bij kleinere zonneparken ligt de besluitvorming bij het college van B&W.
Wethouder Frank Niens: “We zien vooral kansen voor de kleinere zonneparken. In het buitengebied is de benodigde capaciteit qua elektriciteitsnetwerk vaak al aanwezig, dit kan ingezet worden voor de energieopgave. Met de opgestelde richtlijnen willen we het te doorlopen proces duidelijk en overzichtelijk maken, voor alle betrokkenen.”

Stimulering van andere toepassingen
Naast het vaststellen van deze richtlijnen blijft de gemeente ook inzetten op het realiseren van zonnepanelen op daken. Zo worden er momenteel bij tien bedrijven energiescans uitgevoerd. Deze scans dienen straks als voorbeeld voor andere bedrijven. Ook is er aandacht voor kleinschalige zonneparken op bestaande erven en restgronden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar een vereenvoudiging van de procedures voor dit soort zonneparken, zodat de kosten omlaag kunnen.
Vervolg
Op donderdag 20 juni bespreekt de gemeenteraad de richtlijnen in een ‘rond-de-tafelgesprek’. De week daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de richtlijnen. Na de vaststelling kunnen initiatiefnemers van een zonnepark volgens de richtlijnen met hun project aan de slag. Op dit moment geeft netbeheerder Enexis aan dat er in de gemeente Raalte beperkt ruimte is voor het terug leveren van energie aan het elektriciteitsnet. Dit kan gevolgen hebben voor het aantal zonneparken dat gerealiseerd kan worden.

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...