Raalte gaat handhaven, voorlopig geen feesten en partijen bij Landtgoed

Het Raalter college van B&W stemt niet in met de plannen van het voormalig Omni Mobilae in Raalte aan de Raarhoeksweg om feesten en partijen te faciliteren.

Er is tevens een bijgebouw illegaal gebouwd en zijn enkele delen van het terrein illegaal opgehoogd. Daarom legt Raalte per 1 november een last onder dwangsom op aan het bedrijf. Er zijn namelijk meerdere verzoeken tot handhaving binnen gekomen.

Het bedrijf gebruikt het terrein ook als zelfstandige horecalocatie. Dat is in strijd met het bestemmingsplan, dat slechts ‘ondergeschikte horeca’ toestaat (dus horeca als nevenverdienste). De dwangsommen kunnen oplopen tot in totaal 80.000 euro. Per geconstateerde overtreding geldt een boete. Die voor feesten is 5.000 euro; die voor het bijgebouw (dat moet worden verwijderd) 2.000 euro per week en voor de opgehoogde gronden 1.000 euro per week.

De handhaving kruist met gesprekken met Landtgoed om te zoeken naar een passende invulling van de locatie. Het bedrijf heeft in de toekomst een koerswijziging voor ogen. De verwachting is dat de komende maanden concrete stappen kunnen worden gezet. Maar dat alles zit, zo meldt de gemeente, nog in een verkennend stadium. Op dit moment is er geen concreet zicht op legalisatie. De gemeente stelt dat eerdere bemiddelingspogingen om de onderlinge verstandhouding in de omgeving te verbeteren en vanuit harmonie naar een oplossing te zoeken door Landtgoed zijn beëindigd. Dat alles heeft er dus voor gezorgd dat het handhavingstraject en het ruimtelijke ordeningsspoor nu los van elkaar worden doorlopen.

“Sinds 2017 bieden we meer ruimte als het gaat om horecagebruik in het buitengebied”, vertelt burgemeester Martijn Dadema. “Wel gaven we daarbij telkens aan dat het aan de ondernemers is om alles officieel te maken. We bieden kansen, die moet de ondernemer pakken. Maar in het geval van Landtgoed is het gebruik nog niet officieel gemaakt. Dat vormde wat ons betreft geen direct risico en had verder ook geen prioriteit.”
Maar dat veranderde, zo meldt de gemeente, toen de verhoudingen met de buurt verslechterden. Door de aanhoudende druk van de horeca-activiteiten en het beëindigen van de bemiddeling is het proces op scherp komen te staan. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt wat Raalte betreft geheel bij Landtgoed. Vandaar dat de gemeente, die zelf in het verleden ook ruimte voor workshops huurde bij Landtgoed, zich gedwongen ziet om tot handhaving over te gaan. De gemeente gaat controleren of het bedrijf zich aan de eisen houdt. “Dat betekent dat we af en toe zullen kijken of er een feestje is”, meldt Dadema. ”De dwangsom is bedoeld om het gedrag te veranderen, niet om het geld, daar gaat het ons niet om. We hopen wel dat Landtgoed zich aan de regels gaat houden.”

Geschiedenis

De locatie heeft een flinke geschiedenis als het gaat om het bestemmingsplan. In 2013 werd het huidige bestemmingsplan vastgesteld voor de vestiging van Omni Mobilae. De bestemming werd toen dagrecreatie, buitensportterrein, paintballterrein, clubgebouw en brandtoren. Belangrijke eis was toen dat de horeca alleen was toegestaan als ondergeschikte functie die in het dienst stond van de hoofdfunctie. Per 2016 is de hoofdactiviteit van Omni Mobilae echter veranderd naar ‘verhuur van onroerend goed’. Er werd toen gestopt met de buitensportactiviteiten. Omni Mobilae ging onder de naam Landtgoed verder als locatie voor vergaderingen, trainingen, feesten, bruiloften en begrafenissen inclusief catering. De gemeente merkt op dat op dat moment de problemen ontstonden omdat de horeca niet langer als ondergeschikt kon worden aangemerkt: “Gaandeweg is de zelfstandige horecafunctie op de locatie gegroeid en uit balans geraakt met de omgeving.”

Niet mee eens

Eigenaren Monique te Riele en Wendy Masseling zijn het uiteraard niet met de gang van zaken eens. Ze hadden de indruk met elkaar hierover in gesprek te kunnen en dit gaat het zeer aan het hart. De intentie om het bestemmingsplan aan te passen was er volgens hen wel degelijk, maar het ontbrak de gemeente aan eigen capaciteit om dit op te pakken.

Het bedrijf heeft zelf een zienswijze ingediend en een tweede komt van de advocaten van het bedrijf. Landtgoed stelt onder andere dat de horeca-activiteiten bekend zijn bij de gemeente en zijn gedoogd tot er klachten kwamen; het onduidelijk is wanneer er geluidsoverlast was; dat het schadelijk is voor de gasten als de dit jaar geplande activiteiten niet kunnen doorgaan en de betrokken gebouwen gewoon legaal zijn. Bovendien bestaat er volgens Landtgoed onduidelijkheid over de regelgeving met betrekking tot het ophogen van gronden. Liever steken de dames tijd in het ondernemen en de gasten een mooie dag te bezorgen. Ze willen zich meewerkend opstellen om hier een oplossing voor te vinden.

Over Salland TV

x

Check Also

Nieuwe serie “Wij zijn Nedersaksen” op RTV Oost

Mooie ontmoetingen in de provincie over taal, cultuur en geschiedenis van Overijssel ...