Gedeputeerde Staten van Overijssel stellen voor 2013 ruim 3 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke projecten in West-Overijssel op het gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Provincie Overijssel zet ruim 3 miljoen in voor gemeentelijke projecten rond bereikbaarheid en verkeersveiligheid

De subsidieaanvragen van de gemeenten worden door de provincie getoetst aan het Provinciaal Verkeer- en Vervoerbeleid en aan het coalitieakkoord ‘de kracht van Overijssel’. In totaal zijn 14 infrastructuurprojecten gehonoreerd voor een bedrag van bijna 2,5 miljoen euro. Voor gedragsbeïnvloeding en verkeersveiligheid wordt in totaal ruim 658 duizend euro ingezet. De uitvoering van deze projecten draagt bij aan het provinciale doel voor een betere doorstroming en het verlagen van het aantal verkeersdoden en –gewonden.

De ingediende gemeentelijke projecten richten zich vooral op het verbeteren van de infrastructuur in West-Overijssel. Het gaat hier om wegenprojecten en maatregelen die zorgen voor een betere bereikbaarheid en een verbetering van de verkeersveiligheid. Het accent ligt hierbij op de aanpak van locaties waar veel verkeersongevallen plaatsvinden, scheiding van verkeerssoorten, herinrichting van wegvakken, kruisingen, aansluitingen en oversteekplaatsen. Ook de doorstroming op wegen en het aanleggen van fietsvoorzieningen hebben extra aandacht.

 

Naast maatregelen voor het aanpassen van de infrastructuur richten de gemeentelijke projecten zich ook op gedragsbeïnvloeding. Deze projecten worden vaak in samenwerking met de politie, de scholen, de ANWB, Veilig Verkeer Nederland en het Regionaal Orgaan voor Verkeersveiligheid in Overijssel (ROVO) uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om projecten als verkeerseducatie in het basis en voorgezet onderwijs en cursussen voor oudere automobilisten en fietsers.

 

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...