Positief financieel resultaat gemeente Olst-Wijhe over 2019

De gemeente Olst-Wijhe heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief financieel resultaat van € 602.000. De totale begroting van 2019 bedroeg ruim € 44 miljoen.

Het positieve resultaat komt met name door incidentele gebeurtenissen en doordat een bedrag van € 1,2 miljoen uit de reserve is gebruikt voor nieuwe ontwikkelingen. Hans Olthof, wethouder Financiën, kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar: “Er is hard gewerkt om onze dorpen en kernen vitaal en leefbaar te houden”, zegt hij. “En we hebben mooie resultaten geboekt. Ik denk bijvoorbeeld aan het plan ‘scholen voor morgen’ waar we samen met de schoolbesturen plannen hebben gemaakt voor toekomstbestendige huisvesting voor basisscholen. Ook hebben we stappen gezet in de inclusieve samenleving door projecten voor statushouders en ouderen te ondersteunen. En tenslotte zijn er mooie plannen gemaakt om de verkeersveiligheid van Olst-centrum te bevorderen. Plannen die binnenkort uitgevoerd zullen worden. Daarnaast ben ik blij dat de grondexploitatie – na jaren van rode cijfers – nu weer positief is. Er wordt volop gebouwd in de gemeente waaruit blijkt dat we voor veel mensen een aantrekkelijke gemeente zijn om te wonen, te werken en te recreëren.”

Zoals elk jaar ging ook in 2019 het grootste deel van de gemeentefinanciën naar activiteiten en taken die jaarlijks terugkomen: het onderhoud van de openbare ruimte, onderwijshuisvesting, werk- en inkomensondersteuning, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur en dergelijke. Een deel van de begroting ging naar nieuwe beleidsterreinen, zoals de uitvoering van het programma Samen Duurzaam waaronder het opstellen van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie, wijkaanpak en de ontwikkeling van het programma Klimaatadaptatie. Het college stelt aan de raad voor om een deel van het financiële resultaat over 2019 te herbestemmen. Na herbestemming blijft uiteindelijk afgerond € 337.000 over en dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve ‘Nader te bestemmen middelen’. Het jaarverslag en de jaarrekening worden door de raad besproken in de vergadering van 29 juni aanstaande.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...