Nieuw college Hellendoorn beëdigd, twee nieuwe raadsleden en nieuw commissielid geïnstalleerd

In een bijzondere feestelijke raadsvergadering stemde maandagavond 11 juni de gemeenteraad in met de benoeming van de vier wethouders van het college voor de komende vier jaar. Daarna werden Anja van den Dolde-Soeten (57), Margreet Overmeen-Bakhuis (44), Jelle Beintema (59) en Dennis op den Dries (34) beëdigd. Anja van den Dolder-Soeten (57) tekent namens de CU voor Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Veilig Thuis Twente, Onderwijs en onderwijshuisvesting,
Volwasseneneducatie (inclusief laaggeletterdheid), Kunst en Cultuur (inclusief media), en Erfgoed (inclusief monumentenzorg). ‘Haar’ kernen zijn Hellendoorn, Hancate, Egede, Elen en Rhaan en ‘haar’ projecten: Reggesteyn en Verbeterplan zorg en zij is coördinerend wethouder Global Sustainable Development Goals. Margreet Overmeen-Bakhuis (44) is namens D66 verantwoordelijk voor Ruimtelijke ordening, Volkshuisvesting, Economische zaken (inclusief detailhandel en markt), Vergunningen, Huisvesting en integratie statushouders en Participatie, werk en inkomen. Overmeen is gekoppeld aan de kernen Hulsen en Nijverdal Noord en ook de projecten Centrumontwikkeling Nijverdal, Afwikkeling Heemtuin, Soweco en Masterplan KTC vallen onder haar verantwoordelijkheid.

Jelle Beintema (59) neemt namens het CDA Financiën, Belastingen, Wmo, Leefbaarheid (inclusief dorpsbudgetten), Welzijn, Huishoudelijke hulp, Ouderenbeleid (inclusief eenzaamheid en dementie), Vrijwilligersbeleid, Accommodatiebeleid (inclusief de 1/3 regeling), Volksgezondheid, Agrarische zaken en Openbaar vervoer voor zijn rekening. Nijverdal Zuid is de kern die aan Beintema is toegewezen en hij is ook verantwoordelijk voor de projecten Asbestsanering, N35 inclusief de nieuwe verbindingen, Revitalisering van ’t Lochter I en II, Ontwikkeling van ’t Lochter III en Leegstand als kans in het buitengebied. Dennis op den Dries (34) gaat zich namens GroenLinks bezighouden met Klimaat, duurzaamheid en energie, Waterbeheer, Afval, Beheer en onderhoud openbare ruimte
(inclusief groen, speel- en begraafplaatsen en hondenpoepbeleid), Sport (inclusief de BLOS), Evenementenbeleid, Lokaal verkeer en vervoer (inclusief parkeerbedrijf), Verkeersveiligheid (inclusief gladheidsbestrijding) en Openbare verlichting. Haarle is
Op den Dries’ kern en de Noordzuidverbinding zijn project.

Burgemeester Anneke Raven (62) houdt de verantwoordelijkheid voor Openbare orde en veiligheid, Handhaving, Integriteit en ondermijning, Communicatie en voorlichting, Bedrijfsvoering, Gemeentelijk vastgoed, Acquisitie en bedrijfsbezoeken, Recreatie en toerisme. De burgemeester neemt ook de kernen Daarle, Daarlerveen en Marle voor haar rekening, net als de projecten Nationaal Park Sallandse Heuvelrug, Het Nieuwe Loket en Bestuurlijke vernieuwing (inclusief participatiecode).

Coalitieakkoord
Dit college gaat bestuurlijk uitvoering geven aan het coalitieakkoord ‘Duurzaam Durven Doen’, dat ook op 11 juni aan de gemeenteraad werd aangeboden. Het
inhoudelijk debat over dit akkoord staat voor 10 juli op de raadsagenda.

Nieuwe raads- en commissieleden
Zowel Dennis op den Dries als Jelle Beintema gaven uiteraard, tegelijk met hun toetreding tot het college, hun raadszetel op. Op den Dries is op 11 juni als
fractievoorzitter opgevolgd door Anja ter Harmsel. André Oonk heeft de vrijkomende positie ingenomen. Beintema is in de raad opgevolgd door Jan Lammers.
Andy Struikenkamp is recent 18 jaar geworden en in dezelfde vergadering op 11 juni namens GroenLinks benoemd als lid van de commissie samenleving.

Over Salland TV

x

Check Also

Jaarlijkse Vechtdaldag 28 juni in Hardenberg

Tal van excursies staan op het programma tijdens de Vechtdaldag 2024. Hardenberg ...