Inloopbijeenkomsten over de IJsseldijk

Voor het versterken van de IJsseldijk van Zwolle tot Olst is een concept-Voorkeursalternatief (concept-VKA) bekend. In dit concept-VKA staat welke maatregelen het beste genomen kunnen worden om de dijk te versterken. Het project IJsseldijk Zwolle-Olst is onderdeel van het landelijke Deltaplan Waterveiligheid (Hoogwaterbeschermingsprogramma). Het waterschap wil over dit concept-VKA de komende weken in gesprek met de inwoners van Olst, Wijhe, Herxen en Zwolle. Op 9, 11 en 16 april zijn er inloopbijeenkomsten. Iedereen is van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur.

Concept-Voorkeursalternatief is klaar
In 2017 is het waterschap een project gestart om de dijk weer te laten voldoen aan de veiligheids-normen. Dankzij de inbreng van veel betrokkenen en belanghebbenden zijn verschillende alternatieven onderzocht. Hierbij zijn de invloed op de omgeving, technische voor- en nadelen en kosten in beeld gebracht en afgewogen. Voor een groot deel van de IJsseldijk bestaat het voorstel uit een binnendijkse dijkversterking en een verticale pipingoplossing. Alle woningen en objecten met beschermde status in het plangebied worden behouden. In de reactieperiode verzamelt het waterschap alle reacties op het voorstel. Het Algemeen Bestuur van WDODelta stelt in het najaar het definitieve Voorkeursalternatief vast. Na die vaststelling start de planuitwerkingsfase, waarin het voorkeursalternatief in meer detail wordt uitgewerkt tot een definitief plan.

Hoe denkt u erover?
Het waterschap is benieuwd wat de bewoners van het voorstel vinden en nodigt iedereen daarom uit om te reageren. Het concept-VKA staat op de projectwebsite. Reageren kan via de website en/of tijdens de inloopbijeenkomsten.

Drie inloopbijeenkomsten
Bewoners en belangstellenden kunnen binnenlopen wanneer men wil. Elk half uur is er een presentatie over het project en het voorstel voor het concept-VKA. Iedereen is van harte welkom. Er is ruim de tijd voor gesprek en het stellen van vragen.

De bijeenkomsten zijn in:
Zwolle: dinsdag 9 april 19:00-21:00 uur wijkcentrum SIO, Zwolle
Herxen: donderdag 11 april 19:00-21:00 uur dorpshuis De Herxer Marke, Herxen
Wijhe: dinsdag 16 april 19:00-21:00 uur gemeentehuis Olst-Wijhe, Wijhe

Meer weten?
Meer informatie over het project en het concept-VKA leest u op www.wdodelta.nl/ijsseldijkzwolle-olst. Tijdens de inloopbijeenkomsten is het concept-VKA ook analoog te bekijken. Reageren kan via het reactieformulier op de website. Reacties die voor 7 mei binnenkomen worden meegeven aan het algemeen bestuur als context voor de besluitvorming.

NB:
Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren
Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.
Dit project IJselijk van Zwolle-Olst is onderdeel van 1.100 km dijken, die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.

************************* einde persbericht *************************
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roelof Hoving, communicatieadviseur Waterschap Drents Overijsselse Delta, 088 2331652 of 06 29560994, roelofhoving@wdodelta.nl

Feiten, cijfers en foto’s op www.wdodelta.nl/pers
Informatie over ons waterschap inclusief foto’s, factsheets en contactgegevens van de andere woordvoerders kunt u vinden op onze website www.wdodelta.nl/pers

wdodelta.nl

@WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta

wdodelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...