Het waterpeil stijgt: “Er zijn nieuwe afspraken nodig over de gedeelde financiering van dijkversterking”

Vorige week gaf minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer mee dat er meer primaire keringen, zoals duinen en dijken, moeten worden versterkt. Dit moet gebeuren om in 2050 overal te voldoen aan de nieuwe, deels strengere, normen op het gebied van waterveiligheid.

De primaire keringen worden versterkt via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierbinnen nemen Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zonder onze dijken en duinen zou ongeveer de helft van Nederland onder water kunnen komen te staan. Recent onderzoek wijst uit dat er fors geïnvesteerd moet worden om meer dijken in Nederland verder en beter te versterken om onze voeten droog te houden.

Overvolle sloten door zware regenval
Foto: WDO-delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Herald van Gerner is communicatieadviseur bij WDO-delta en vertelt: “De waterkeringen in ons werkgebied worden permanent door ons waterschap geïnspecteerd en onderhouden. Naast dit reguliere beheer en onderhoud worden eens in 12 jaar alle waterkeringen aan de hand van landelijk vastgestelde normen beoordeeld. De uitkomsten en data van deze beoordeling hebben wij, net als alle waterschappen, aangeleverd en vormen de basis voor het onderzoek dat vorige week bekend werd gemaakt.”

Minister Harbers vorige week:
“Onze dijken, stormvloedkeringen, dammen en duinen beschermen Nederland al van oudsher tegen het water. En dat is letterlijk van levensbelang. Nu zien we dat de zeespiegel stijgt en dat rivierafvoeren stijgen door langere perioden met neerslag. Veilig wonen en werken onder de zeespiegel is geen vanzelfsprekendheid, het werk aan onze bouwwerken is daarom ook nooit klaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden steeds in de gaten of ze aangepakt moeten worden en zorgen daarmee continu voor onze veiligheid. Het is goed dat we nu een beter beeld hebben welke versterkingen er in de toekomst nodig zijn om Nederland zo veilig mogelijk te houden.”

Nieuwe afspraken over subsidiëring zijn noodzakelijk
Het WDO-Delta ziet het onderzoek als feitelijk en staan achter het plan. Maar daar zijn substantiële kosten mee gemoeid. Herald van Gerner neemt ons mee richting 2050: “Op dit moment vindt de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken plaats in het Hoogwaterbeschermingsprogramma zodat alle dijken in 2050 voldoen aan nieuwe normen voor waterveiligheid. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de waterschappen en het Rijk. Voor de huidige werkzaamheden aan de dijkveiligheid in Nederland zijn tot 2028 financiële afspraken gemaakt met het Rijk. In de komende kabinetsperiode zijn nieuwe afspraken nodig over de gedeelde financiering van dijkversterking tussen 2028 en 2050. Zeker nu de opgave (van 180 naar 200km in ons werkgebied) voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) stijgt.

Wat is WDO Delta en wat doen ze?
Waterschap WDO-Delta waterschap verbindt wonen, werken en natuur met water. Dit doen zij in een werkgebied dat zich uitstrekt van Deventer naar Assen, een diagonale afstand van 90 kilometer. Het werkgebied is 255.105 hectare groot, met circa 630.000 inwoners, verdeeld over 22 gemeenten.

De Drents Overijsselse Delta zorgt voor veilig wonen met water, voor voldoende en schoon water voor boeren en bedrijven, in de stad en de natuur. Samen met hun partners doen zij dat op een sobere en doelmatige wijze, zodat de mensen in het gebied gezond en veilig kunnen leven, wonen en werken. Dat is hun missie.
In de praktijk zien het waterschap actief zijn met het zuiveren van afvalwater, maar ook het water op peil houden in Nederland, zorgen voor sterke dijken, maar ook druk zijn met het onderhoud aan sloten, kanalen en andere wateren.

Foto: Daan Obdeijn

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Over Salland TV

x

Check Also

Het overbrengen van je merkidentiteit naar de klant

In een wereld waarin consumenten steeds meer keuzemogelijkheden hebben, is het essentieel ...