Gemeenteraad Olst-Wijhe ontziet minima en ziet af van verhoging OZB in 2022

Kadernota Olst-Wijhe vastgesteld

Bij de behandeling van de Kadernota 2022-2025 besloot de gemeenteraad gisteravond om de bezuiniging van 140.000 euro op het minimabeleid niet door te voeren. Ook de voorgestelde OZB-verhoging van 5% gaat in 2022 niet door. Dit als gevolg van een gezamenlijk ingediend amendement van de fracties van Gemeentebelangen, CDA, VVD, GroenLinks en D66. Deze vijf fracties stemden vervolgens in met de Kadernota. De PvdA stemde tegen.

2022 als overgangsjaar
De vijf partijen uit de raad hebben het amendement opgesteld omdat de verwachting is dat in 2022 duidelijk zal worden of en zo ja welke financiële compensatie voor onder meer de jeugdzorg vanuit Den Haag naar de gemeenten komt. Om die reden willen de partijen nu geen maatregelen nemen die leiden tot afbraak van voorzieningen en mogelijke onrust bij inwoners. Het jaar 2022 wordt in die zin gebruikt als een overbruggingsjaar zodat bij het opstellen van de volgende Kadernota 2023-2026 een realistisch financieel beeld geschetst kan worden.

Twee moties
Tijdens de raadsvergadering werden ook nog twee moties ingediend. Eén motie heeft de titel ‘Rijk pak ook uw verantwoordelijkheid’. Deze roept het college op om de Kadernota onder de aandacht te brengen bij onder andere de rijksoverheid en de provincie met daarbij aandacht voor de belangrijkste negatieve effecten van de bezuinigingen. Een motie van de fracties van PvdA en GroenLinks om de provincie te vragen om een financiële scan uit te voeren, kreeg geen steun van de andere fracties.

Jaarverslag en jaarrekening 2020
In dezelfde raadsvergadering zijn de jaarrekening en het jaarverslag over 2020 vastgesteld.

Maatschappelijk herstel en nazorg na corona
Met het vaststellen van de Kadernota is ook positief besloten over de aanbevelingen vanuit nazorg en maatschappelijk herstel na corona. Dit als uitvloeisel van de notitie Maatschappelijk herstel en nazorg na corona die de raad al op 12 april had vastgesteld. Daarin zijn aanbevelingen gedaan van wat zoal nodig is om nadelige maatschappelijke en economische effecten enigszins te beperken.

Over Salland TV

x

Check Also

Koninklijke Onderscheiding voor Wim Holterman uit Raalte

Burgemeester Rob Zuidema heeft zaterdagmiddag 15 juni tijdens de Korbeld Rohda Dag ...