Deventer Belang, Deventer Sociaal, CDA en GroenLinks: vragen over nadelen dienstregeling van bussen voor ouderen

De fracties van Deventer Belang, Deventer Sociaal, CDA en GroenLinks  stellen vragen aan het stadsbestuur van de gemeente Deventer naar aanleiding van berichtgeving in de Stentor van 20 november 2020. In het artikel worden negatieve effecten geschetst van de nieuwe dienstregeling voor de stadsbussen ter plaatse van het verzorgingshuis Ludgerus .

Daarbij constateren deze partijen, dat net als in 2018 het opheffen van de halte bij Thomas Wildey, de voorgestelde wijzigingen een verminderde dienstverlening lijken te hebben voor oudere inwoners. Het zorgt tevens voor extra onrust die niet wenselijk is. Juist die kwetsbare groep waarvan wij verwachten dat zij steeds langer thuis blijven wonen zijn echt afhankelijk van een goed aansluitend openbaar vervoer. In tijden van Corona wordt deze zelfstandigheid nog meer op de proef gesteld. Ook mantelzorgers kunnen moeilijker ondersteuning bieden waarmee een goede dienstverlening essentieel is.

 

Dat leidt voor deze fracties tot de volgende constateringen en vragen:

  1. Bent u het met ons eens dat juist nu een goed aansluitend openbaar vervoer dmv stadsbussen erg belangrijk is en aanpassingen juist voor extra onrust kunnen zorgen bij inwoners die van dat vervoer afhankelijk zijn?
  2. Het lijkt een terugkerend uitgangspunt van de provincie Overijssel te zijn de buslijnen kostendekkend te maken. Natuurlijk in beginsel een helder uitgangspunt. Als echter in de samenleving bepaalde doelgroepen meer en meer afhankelijk zijn van voldoende en aansluitende buslijnen kunt u dan onze mening delen dat een dergelijk uitgangspunt prioriteit moet krijgen in de besluitvorming ?
  3. Bent u bereid om met de provincie in gesprek te gaan om te bekijken of de nu voorgestelde versobering en of negatieve wijziging te herstellen om zodoende niet door te voeren?.
  4. Het beleid van de provincie om buslijnen kostendekkend te maken lijkt niet alleen effecten op afhankelijke inwonersgroepen te hebben maar kent ook een zichzelf versterkend effect in het onaantrekkelijk worden van het lokale openbaar vervoer en daarmee minder gebruik (dus minder kostendekkend). Wat zijn de mogelijkheden van de gemeente om dit tij te keren?
  5. Bent u bereid om met de provincie in gesprek te gaan en met de raad van Deventer om heldere uitgangspunten vast te leggen voor de invulling van de stadsbus dienstverlening in Deventer. Vast te stellen in welke volgorde van prioriteiten daaraan te koppelen zijn. Zowel voor de huidige regeling als ook voor mogelijke dienstverleningen in de toekomst.
  6. Er wordt van ouderen en kwetsbare groepen verwacht dat men langer thuis blijft wonen en meer zelfredzaam is. Als het besluit om deze halte op te heffen gehandhaafd blijft, valt het vervoer voor deze ouderen weg. Hierdoor verdwijnt een deel van de zelfredzaamheid. Bent het met ons eens dat bij opheffen het risico op vereenzaming toe zou kunnen nemen?
  7. Bent u het met ons eens dat juist nu een goed aansluitend openbaar vervoer dmv stadsbussen erg belangrijk is en aanpassingen juist voor extra onrust kunnen zorgen bij inwoners die van dat vervoer afhankelijk zijn?
  8. Is er ook nagedacht over een alternatieve vorm van vervoer voor deze doelgroep? Zo nee, waarom niet? Zo ja, aan welke alternatieven wordt gedacht en op welke termijn zijn deze beschikbaar?

 

Over Salland TV

x

Check Also

Peuterspeelzaal ’t Spölhuusken uit Diepenveen blijft behouden!

Afgelopen januari werd door het bestuur van Peuterspeelzaal ’t Spölhuusken uit Diepenveen ...