Rietsector kan rekenen op extra vergoeding

De ChristenUnie Overijssel vraagt al langere tijd aandacht voor de rietsector in de Weerribben-Wieden. In december heeft de fractie een motie ingediend waarin werd verzocht om compensatie van de lagere vergoeding voor het beheer van veenmosrietlanden. Deze motie is unaniem door Provinciale Staten aangenomen. Dit resulteert in een hogere vergoeding voor het beheer.
De beheerders van veenmosrietland krijgen vanaf 2020 een beheervergoeding die bijna de helft lager is dan in voorgaande jaren. De vergoeding was € 1.614 en is vanaf 2020 € 864 per hectare geworden. De nieuwe vergoeding is o.a. gebaseerd op tijdmetingen die gedaan zijn. Bij deze metingen is ervan uitgegaan dat de beheerders van rietland efficiënter kunnen werken door nieuwe technieken en machines. In de Weerribben-Wieden is dat echter maar beperkt het geval, doordat veel rietlandbeheerders alleen via het water op hun percelen kunnen komen. Daardoor dreigt het gevaar dat de riettelers afhaken en dat het werk niet meer gedaan wordt. Dat betekent dat een oud ambacht verloren gaat, maar óók dat het unieke natuurgebied Weerribben-Wieden niet beheerd wordt zoals we graag zouden we willen.  Dat leidde afgelopen december tot de motie van de ChristenUnie, die unaniem is aangenomen. Vervolgens is het college van Gedeputeerde Staten op zoek gegaan naar mogelijkheden om de rietsector te compenseren.

In een brief heeft GS onlangs uiteengezet welke mogelijkheden zij ziet. In de eerste plaats zijn er nieuwe tijdmetingen gedaan. Die hebben ervoor gezorgd dat de vergoeding per hectare weer stijgt, naar iets meer dan € 1.000 per hectare. Deze hogere vergoeding wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 aan de riettelers uitbetaald.
Maar dit compenseert bij lange na niet het verlies aan inkomsten van de riettelers. Daarom wordt, in de tweede plaats, de vaarvergoeding opengesteld voor het gebied Weerribben-Wieden. Dit betekent dat elke rietlandbeheerder die moet varen om zijn percelen te bereiken, een extra vergoeding per hectare kan krijgen. Dit is een vergoeding van ongeveer € 520 per hectare. Ondanks dat dit niet voor iedere individuele rietteler een oplossing biedt, zorgt deze extra bijdrage er wel voor dat de financiële gaten die vielen grotendeels gedicht kunnen worden.

Renate van der Velde, fractievoorzitter van de ChristenUnie Overijssel, is blij met deze oplossing. “Het openstellen van de vaarvergoeding kost jaarlijks 5 tot 7 ton extra. Provinciale Staten moet hier in juli a.s nog definitief over beslissen. Maar gezien het feit dat de motie unaniem is aangenomen, verwacht ik dat alle partijen de daad bij het woord zullen voegen.”

Ook Jantina Drijfhout, fractievoorzitter van de ChristenUnie in Steenwijkerland, toont zich verheugd over de oplossingen die de provincie biedt. “Het is ontzettend belangrijk dat het riet goed beheerd wordt. Dat is goed voor het toerisme in ons gebied, maar zeker ook voor de natuur zelf. De riettelers moeten een fatsoenlijke beloning krijgen voor hun werk.”

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...