Plan ondergronds brengen hoogspanningslijnen in Raalte naar gemeenteraad

Er loopt een bovengrondse hoogspanningsleiding door de bebouwde kom van Raalte. De afgelopen jaren is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Inmiddels ligt er een basisontwerp en kostenraming, gemaakt door netbeheerder Tennet. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om akkoord te geven op de plannen, waarmee de basis wordt gelegd voor de daadwerkelijke uitvoering.

Wethouder Wout Wagenmans: “Er ligt nu een concreet plan op tafel om de hoogspanningslijnen ondergronds te brengen. Hiermee zijn we een stap dichterbij de wens van omwonenden om de leidingen te ‘verkabelen’. Bijkomend voordeel is dat we de groenzone onder het westelijke deel van het tracé opnieuw kunnen inrichten. Dit biedt onder andere kansen voor de waterbergingsopgave in de omgeving. Een win-winsituatie!”

Kostenverdeling

Sinds 2019 is er een regeling van kracht waarbij gemeenten de netbeheerder kunnen verzoeken om hoogspanningsleidingen ondergronds te brengen. Hierbij betaalt de netbeheerder 80% van de kosten en gemeenten en/of provincie 20%. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken moet er sprake zijn van een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen tracé. In Raalte is dat het geval.

Volgens de kostenraming van het basisontwerp bedragen de decentrale kosten €1.141.800. Provincie Overijssel heeft toegezegd eenmalig €550.000 te willen bijdragen. Dat betekent een kostenplaatje van €591.800 voor de gemeente Raalte. De kostenraming kent een bandbreedte van 10%. De definitieve bijdrage voor de gemeente wordt op basis van werkelijke kosten bepaald.

Besluitvorming door gemeenteraad

De gemeenteraad neemt voor de zomer een besluit over het voorstel. Na een positief raadsbesluit volgt het opstellen van een detailontwerp, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan. Hierbij wordt ook de inrichting van de groenzone onder het westelijke deel van het tracé meegenomen. De invulling zal samen met de buurt worden bepaald. De exacte planning hangt onder andere van de benodigde vergunningen en te doorlopen procedures af.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Stöppelhaene trapt opnieuw af met Roggemaaiersavond

‘Never change a winning team’. Het is zo’n veelgehoorde uitspraak in de ...