Ontwerpbestemmingplan Fietstunnel Olst op 7 september in gemeenteraad

Van 7 mei tot en met 17 juni 2020 lag het ontwerpbestemmingsplan “Olst Fietstunnel Ter Stegestraat” ter inzage dat de fiets-voetgangerstunnel tussen de Ter Stegestraat en het Averbergen mogelijk moet maken. Op 7 september wordt het besproken in de vergadering van de gemeenteraad.

Naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan zijn veel zienswijzen ingediend. Op een enkele (positieve) zienswijze na zijn de zienswijzen niet specifiek gericht tegen dit ontwerpbestemmingsplan. De hoofdboodschap van de zienswijzen is om geen fietstunnel aan te leggen maar een zuidelijke randweg. De gemeente heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar verschillende oplossingen, waaronder een zuidelijke randweg. Dat bleek niet de juiste oplossing voor Olst omdat randwegen slechts een marginale oplossing boden. Veel vrachtverkeer heeft een bestemming in Olst of komt uit Olst. Daarom heeft de gemeenteraad al in december 2017 besloten om niet te kiezen voor een randweg maar het verkeer in Olst te ‘scheiden en spreiden’. Bij de beantwoording van de zienswijzen heeft de gemeente een terugblik gemaakt van het proces rondom het verkeer in Olst tot nu toe. Deze terugblik op het hele proces is te lezen in de inleiding van de Nota van beantwoording zienswijzen en op www.olst-wijhe.nl/verkeerolst.

Beantwoording zienswijzen en aanvulling ontwerpbestemmingsplan
Alle zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van beantwoording zienswijzen. Deze staat vanaf 14 augustus 2020 op www.olst-wijhe.nl/verkeerolst. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota van beantwoording zienswijzen op dinsdag 11 augustus 2020 besproken. De zienswijzen geven het college geen aanleiding om de raad een voorstel te doen tot verandering van het ontwerpbestemmingsplan “Olst Fietstunnel Ter Stegestraat”.

Wel zal het ontwerpbestemmingsplan aangevuld worden met aanvullende onderzoeken naar vleermuizen, eekhoorns en archeologie. Voor de archeologie worden in het ontwerpbestemmingsplan aanvullende regels opgenomen om archeologische vondsten/resten veilig te stellen Bij het proefsleuvenonderzoek van april 2020 zijn namelijk sporen aangetroffen uit de late 13de tot 15de of vroege 16de eeuw. De vindplaats bestaat onder meer uit greppels, paalsporen, kuilen en een waterput.

Alle personen die een zienswijze hebben ingediend hebben een persoonlijke antwoordbrief ontvangen.

Raadvergadering 7 september 20.00 uur

Het voorstel van het college van B en W om het ontwerpbestemmingsplan met de bovengenoemde aanvulling vast te stellen komt op 7 september in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel en de volledige Nota van beantwoording zienswijzen staan bij het vergaderschema en de vergaderstukken van de gemeenteraad op gemeenteraad.olst-wijhe.nl/raadsvergaderingen en op de projectsite www.olst-wijhe.nl/verkeerolst.

Vanwege het coronavirus zijn alle raadsvergaderingen voor toehoorders alleen online te volgen. Dit kan via de website van de gemeente olst-wijhe.raadsinformatie.nl/live.

Wethouder Herman Engberink vindt de bestemmingsplanwijziging een goede ontwikkeling: “Met de aanleg van de fiets-voetgangerstunnel krijgt Olst er een alternatieve en veilige route bij tussen het centrum van Olst, Het Averbergen, de nieuwe locatie van het kindcentrum, sporthal De Hooiberg, de sportvelden en de route naar de Boskamp.”

————–

Terugblik

De afgelopen jaren is regelmatig gesproken over de afwikkeling van het verkeer in Olst. Dat gaat zelfs terug tot de jaren negentig van de vorige eeuw. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 was het voor meerdere politieke partijen (wederom) een verkiezingsitem. In 2016 wilde de gemeente in de Structuurvisie een noordelijke randweg om Olst opnemen die zou uitkomen op de Kleistraat. Hiertegen kwam veel verweer van inwoners.

Structuurvisie verkeer Olst

Tijdens een informatieavond op 13 februari 2017 bleek dat er onvoldoende cijfers over het verkeer waren om gefundeerd te kiezen voor een noordelijke randweg. Het college besloot om extra onderzoek te doen. Voor het verkeersonderzoek werd de Begeleidingsgroep Structuurvisie verkeer Olst ingesteld om het proces te volgen en aan te geven of alle elementen goed en duidelijk in beeld waren. Dit als klankbordgroep voor het college van B en W van de gemeente Olst-Wijhe, zodat er een beeld kon worden gevormd hoe de vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen tegen de verkeersvisie Olst aankeken. Deze groep bestond uit een brede vertegenwoordiging uit de Olster samenleving en was ongeveer twaalf personen in omvang.

In april 2017 zijn intensieve verkeerstellingen gedaan. Op basis van kentekenregistratie is gekeken waar het verkeer vandaan komt en naar toe gaat. Wat bleek: veel verkeer dat over de Jan Hooglandstraat reed, bleef in Olst. Als veel verkeer richting noord of zuid het dorp zou verlaten, zou een randweg verlichting geven. Maar het gaat dus merendeels om bestemmingsverkeer, verkeer dat dus in Olst moet zijn.

Bovendien bleek uit de nauwkeurige tellingen dat het aantal vrachtwagens op de Jan Hooglandstraat minder was dan eerder was aangenomen op basis van cijfers van aanwonenden. Op basis van onder meer de nieuwe, feitelijke, cijfers besloot het college van B en W om geen randweg om Olst aan te leggen (geen noordelijke en ook geen zuidelijke randweg), maar om het langzame verkeer dat nu over de Jan Hooglandstraat gaat een alternatieve route te geven (scheiden van het verkeer) en het spreiden van het langzame verkeer over meerder spoorkruisingen. Dit besluit werd unaniem onderschreven door de eerste Begeleidingsgroep Structuurvisie Verkeer Olst en breed gedragen tijdens een informatieavond op 21 juni 2017.

Ook de toepassing van de Provinciale Mobiliteitsladder maakte een randweg niet mogelijk, er waren andere, betere en goedkopere oplossingen dan een randweg. Bovendien werkte de provincie niet mee aan een zuidelijke randweg vanwege de natuurwaarden in dat gebied. Niet meewerken betekent geen vergunning en geen subsidie.

Op 4 december 2017 heeft de gemeenteraad de nieuwe Structuurvisie Olst-Wijhe, ‘Ruimte voor initiatief en innovatie’ vastgesteld. In deze structuurvisie is het beleidskader voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen verwoord. De visie schetst het toekomstbeeld voor Olst-Wijhe op weg naar 2025. Het ‘scheiden en spreiden van het verkeer in Olst’ is daarmee onderdeel van de Structuurvisie.

Uitwerken Verkeersonderzoek Olst

Begin 2018 is gestart met het project Uitwerken Verkeersonderzoek Olst. Bij de uitwerking van het onderzoek werd de begeleidingsgroep die bij het vorige onderzoek heeft meegedacht betrokken. Die groep werd aangevuld met ondernemers, bewoners, de schoolbesturen en SallandWonen en Nikkels (ontwikkeling Aberson terrein). De begeleidingsgroep bestond vanaf dat moment uit negentien personen. Afgesproken is dat de leden van de groep hun achterban steeds zouden informeren.

Tijdens dit proces is met begeleiding van Goudappel Coffeng gekeken naar de beste mogelijkheden voor het scheiden en spreiden van het verkeer in Olst en daaruit zijn de volgende voorstellen gekomen: het herinrichten van de Jan Hooglandstraat, het realiseren van een voet-fietspad tussen

de Joke Smitlaan en de Stationsweg, het aanleggen van een calamiteitenroute en twee fietstunnels; één in het verlengde van de Ter Stegestraat, en één in het verlengde van de Roodborst in Olst-Zuid. Twee jaar na de aanleg van de fietstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat, worden de effecten van de aanpassingen onderzocht en op basis van die uitkomsten wordt besloten of de fietstunnel in het verlengde van de Roodborst wordt aangelegd. In de Begeleidingsgroep sprak één lid zich uit tegen deze plannen. Tijdens de informatieavond van 16 mei 2018 wilde de gemeente Olst-Wijhe graag horen wat de inwoners van Olst en omgeving vonden van de voorstellen voor het scheiden en spreiden van het verkeer en of zij gebruik zouden maken van de eventueel extra aan te leggen routes voor fietsers. Hiervoor konden de aanwezigen een enquêteformulier invullen. Naar aanleiding van deze informatieavond heeft de Begeleidingsgroep op 23 mei 2018 afgesproken om ook de inwoners, die niet aanwezig waren bij de informatiebijeenkomst, de gelegenheid te geven de enquête in te vullen.

De gemeenteraad heeft op 15 okt 2018 ingestemd met de voorstellen. Op 12 november 2018 stelde de gemeenteraad € 2,4 miljoen ter beschikking voor het realiseren van de fiets- en voetgangerstunnel. De provincie Overijssel stelde al eerder € 2 miljoen beschikbaar.

Uitvoering plannen

In 2019 is gestart met de uitvoering van de plannen. Er zijn twee begeleidingsgroepen gevormd: één voor de Jan Hooglandstraat en het voet-fietspad tussen de Joke Smitlaan en de Stationsweg en één begeleidingsgroep voor de tunnel en de calamiteitenroute. Hierin hebben ook omwonenden zitting genomen om het uitvoeringsproces te begeleiden en hun buurtgenoten geïnformeerd te houden.

Bij de uitwerking van het besluit van de gemeenteraad is in gesprekken met de ‘Begeleidingsgroep Tunnel en Enkweg’ gesproken over de exacte ligging en de mogelijkheden om de tunnel te verbeteren. Het ging daarbij onder andere om een hellingspercentage van 3% in plaats van 4%, een bocht in het tracé en schuine wanden met groen in plaats van rechte wanden.

De adviesraad Samenleving Olst-Wijhe gaf ook adviezen, zowel voor de herinrichting van de Jan Hooglandstraat als voor een optimale tunnel. Een tunnel met een hellingsgraad van 4% past binnen dit advies. Ook spraken zij de voorkeur uit voor zo recht mogelijke tunnelwanden ter geleiding van blinden en slechtzienden.

Het college van B en W besloot in april 2020 om de fiets- en voetgangerstunnel in het verlengde van de Ter Stegestraat aan te laten leggen binnen het door de gemeenteraad vastgestelde budget van € 4,4 miljoen. Dat betekent dat de tunnel een doorrijhoogte krijgt van 2,65 meter, rechte tunnelwanden (maximale hoek tot 10%) en een hellingspercentage van 4%. Alle alternatieve uitwerkingen van de tunnel zouden ongeveer een miljoen euro meer kosten. Het college vond de voordelen van de alternatieven niet opwegen tegen de meerkosten. Vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...