Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland 27 maart 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland,

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet en artikel 39 van deWet veiligheidsregio’s,

gelet op de aanwijzingen van de minister voor Medische Zorg en Sport, mede namens de minister

van Justitie en Veiligheid, van 13 maart 2020, nr. 1662578-203166-PG, van 15 maart, nr.

1663097-203238-PG en van 17 maart, nr. 1663666-203280-PG, de aanwijzing van de minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 maart 2020, nr. 1665126-203432-PG, de aanwijzing

van de minister van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, mede namens de minister van

Justitie en Veiligheid, van 23 maart 2020, nr. 1665182-203445-PG, en de aanwijzing van de

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de minister van Justitie en Veiligheid,

van 24 maart 2020, nr. 1666478-203555-PG;

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1.Werkingssfeer

Deze verordening is van toepassing op het grondgebied van de gemeenten die behoren tot

Veiligheidsregio IJsselland, te weten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe,

Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Artikel 1.2. Begrippen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

contactberoepen: beroepen waarbij het niet mogelijk is ten minste 1,5 meter afstand te

houden tot de klant of patiënt;

eet- en drinkgelegenheden: inrichtingen waar ter plaatse eten of drinken wordt verkocht

en genuttigd, met uitzondering van inrichtingen in bedrijven die niet voor het publiek toegankelijk

zijn (bedrijfskantines en bedrijfscatering) en inrichtingen in hotels ten behoeve

van de hotelgasten;

evenement: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van

markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onderdeel g, van de Gemeentewet en betogingen,

samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties;

hieronder vallen mede, maar niet uitsluitend, herdenkingsplechtigheden, braderieën, optochten

niet zijnde manifestaties in de zin van deWet openbare manifestaties, feesten,

muziekvoorstellingen, wedstrijden, straatfeesten, barbecues en vechtsportwedstrijden;

gezamenlijke huishouding: de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot, geregistreerde

partner of andere levensgezel en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één

adres woonachtig zijn;

kinderopvang: kinderopvang als bedoeld in deWet kinderopvang;

onderwijsinstelling: school, instelling of exameninstelling in de zin van een onderwijswet

als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 1, van deWet op het onderwijstoezicht, daaronder

begrepen een niet bekostigde instelling;

publieke ruimte: openbare ruimte en voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij

behorende erven;

2

samenkomsten: openbare samenkomsten en vermakelijkheden als bedoeld in artikel 174

van de Gemeentewet, samenkomsten in voor het publiek openstaande gebouwen en

daarbij behorende erven, alsmede in vaartuigen, en samenkomsten buiten de publieke

ruimte;

sauna’s: sauna’s en andere vormen van wellness zoals Turkse stoombaden, hammams,

beauty farms, thermale baden, badhuizen en spa’s;

seksinrichtingen: inrichtingen waar bedrijfsmatig gelegenheid wordt gegeven tot het verrichten

van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of bedrijfsmatig

vertoningen van erotisch-pornografische aard worden aangeboden;

sport- en fitnessgelegenheden: sportaccommodaties en sportinrichtingen, waaronder

zwembaden, sporthallen en sportvelden;

stervensfase: de periode waarin de behandelend arts verwacht dat de betrokken in de

instelling of woonvorm in de ouderenzorg verblijvende persoon op betrekkelijk korte termijn,

dat wil zeggen binnen één tot twee weken, zal overlijden;

voorzitter: voorzitter van Veiligheidsregio IJsselland;

woonvorm in de ouderenzorg: een woonsituatie waarin minimaal drie bewoners verblijven

vanwege een somatische of psychogeriatrische aandoening of beperking en zorg ontvangen

als bedoeld in artikel 3.1.1 van deWet langdurige zorg;

zorg: zorg of dienst waarvan de bewoners van een instelling of woonvorm in de ouderenzorg

gebruik maken die met het oog op de gezondheid van de bewoners redelijkerwijs niet

kan worden uitgesteld;

zorginstelling: instelling die zorg als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel a, van de

Wet langdurige zorg verleent aan personen die daarop recht hebben vanwege een somatische

of psychogeriatrische aandoening of beperking.

Hoofdstuk 2. Maatregelen

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten en evenementen

 1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren of te laten

ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.

 1. Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen te

allen tijde ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:

 1. wettelijk verplichte samenkomsten, zoals vergaderingen van gemeenteraden, mits

daarbij niet meer dan honderd personen aanwezig zijn, alsook vergaderingen van de

Staten-Generaal;

 1. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden

van instellingen, bedrijven en andere organisaties, mits daarbij niet meer dan honderd

personen aanwezig zijn;

 1. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig

zijn;

 1. samenkomsten waarbij het recht zijn godsdienst of levensovertuiging vrij te belijden als

bedoeld in artikel 6 van de Grondwet wordt uitgeoefend, mits daarbij niet meer dan

dertig personen aanwezig zijn.

 1. Evenementen zijn tot 1 juni 2020 verboden.

3

Artikel 2.2. Niet in acht nemen veilige afstand

 1. Het is verboden zich in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de

dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten

minste 1,5 meter.

 1. Dit verbod is niet van toepassing op:
 2. personen die een gezamenlijke huishouding vormen;
 3. kinderen tot en met 12 jaar die samenspelen onder toezicht van een of meer van hun

ouders of voogden die daarbij onderling een afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Artikel 2.3. Verboden openstelling inrichtingen

 1. Het is verboden om een van de volgende inrichtingen geopend te houden:
 2. eet- en drinkgelegenheden, tenzij uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking

van eten of drinken voor gebruik anders dan ter plaatse (afhaalfunctie);

 1. sport- en fitnessgelegenheden;
 2. sauna’s;
 3. seksinrichtingen;
 4. coffeeshops, tenzij uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van

softdrugs voor gebruik anders dan ter plaatse (afhaalfunctie);

 1. inrichtingen waar speelautomaten als bedoeld in deWet op de kansspelen kunnen worden

bespeeld;

 1. inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend.
 2. Indien sprake is van verkoop, aflevering of verstrekking voor gebruik anders dan ter plaatse

als bedoeld in onderdeel a of e dient de duur van het verblijf zoveel mogelijk beperkt te

worden.

Artikel 2.4. Verbod uitoefenen contactberoepen

 1. Het is verboden om contactberoepen uit te oefenen.
 2. Dit verbod geldt niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening

een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in

verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.

Artikel 2.5. Verboden gebieden en locaties

 1. Het is verboden zich te bevinden in door de voorzitter aangewezen gebieden en locaties.
 2. Het is verboden zich te bevinden in gemeenschappelijke toilet-, was en douchevoorzieningen,

zowel op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen en kleinschalige

kampeervelden, als bij parken, natuurgebieden, (recreatie)stranden en (jacht)havens;

 1. Dit verbod geldt niet voor:
 2. bewoners van woningen die zijn gelegen in het aangewezen gebied of de locatie;
 3. personen die in het aangewezen gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten.
 4. Ook bewoners van woningen die zijn gelegen op zowel recreatieparken, vakantieparken,

kampeerterreinen en kleinschalige kampeervelden, als bij parken, natuurgebieden, (recreatie)

stranden en (jacht)havens mogen geen gebruik maken van de voorzieningen als bedoeld

in het tweede lid.

4

Artikel 2.6. Beëindiging voorziening openbaar vervoer

De voorzitter kan in overleg met de vervoerder voorzieningen voor openbaar vervoer beëindigen

of beperken, indien deze voorzieningen niet of niet in voldoende mate voldoen aan de eis

van verwezenlijking van de beperkende maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5

meter afstand tussen alle in de voorziening aanwezige personen, of aan het op adequate wijze

zichtbaar duidelijk maken daarvan, mits de beëindiging van deze voorziening het transport van

personen die werkzaam zijn in vitale processen of transport dat anderszins noodzakelijk is voor

de mobiliteit van Nederland niet onnodig belemmert.

Artikel 2.7. Verboden openstelling onderwijsinstellingen

 1. Het is verboden om onderwijsactiviteiten te verrichten in onderwijsinstellingen, tenzij sprake

is van:

 1. de organisatie van onderwijs op afstand, waarbij studenten en leerlingen via een (digitaal)

medium onderwijs krijgen in de thuissituatie;

 1. de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale

processen, zoals beschreven op

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragenover-

coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen;

 1. de organisatie van toetsing en examens, mits zorgvuldige maatregelen zijn getroffen om

het risico van besmetting te beperken; of

 1. kleinschalig georganiseerde begeleiding van leerlingen voor wie vanwege bijzondere

problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

 1. Onderwijsinstellingen zijn verplicht om mee te werken aan openstelling ten behoeve van

(nood)opvang als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b.

Artikel 2.8. Verboden openstelling kinderopvang

 1. Het is verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang, tenzij sprake is van

de (nood)opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepen of voor vitale

processen, zoals beschreven op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-

19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen.

 1. Organisaties voor kinderopvang zijn verplicht om mee te werken aan openstelling ten behoeve

van (nood)opvang als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 2.9. Verboden toegang zorginstellingen en woonvormen ouderenzorg

 1. Het is verboden om personen die niet noodzakelijk zijn voor de zorg toe te laten tot een

door de zorginstelling beheerde zorgaccommodatie of een woonvorm in de ouderenzorg,

tenzij sprake is van:

 1. bezoek aan een naaste in de stervensfase of vergelijkbare omstandigheden;
 2. structurele vrijwilligers;
 3. het gerechtelijk horen van een cliënt op grond van deWet zorg en dwang psychogeriatrische

en verstandelijk gehandicapte personen.

 1. Het is verboden om zonder toestemming van de zorginstelling aanwezig te zijn in een door

die zorginstelling beheerde zorgaccommodatie of woonvorm in de ouderenzorg.

5

Hoofdstuk 3. Uitzonderingen

Artikel 3.1. Uitzonderingen

 1. De verboden in deze verordening zijn niet van toepassing op:
 2. de betrokken hulpdiensten en toezichthouders;
 3. activiteiten die noodzakelijk zijn voor de voortgang van vitale processen zoals beschreven

op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgesteldevragen-

over-coronavirus-en-kinderopvang/cruciale-beroepen;

 1. door de voorzitter te bepalen (categorieën van) gevallen.
 2. De voorzitter kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vrijstelling of ontheffing

op basis van het eerste lid, onderdeel c. Het is verboden om in strijd met dergelijke voorschriften

en beperkingen te handelen.

Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving

Artikel 4.1. Opvolgen aanwijzingen

Alle aanwijzingen en bevelen ter uitvoering van deze verordening gegeven door politiefunctionarissen,

gemeentelijke opsporingsambtenaren of ambtenaren als bedoeld in artikel 4.2, dienen

stipt en onmiddellijk nagekomen te worden.

Artikel 4.2. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:

 1. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van hetWetboek van Strafvordering;
 2. de door de voorzitter aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren als bedoeld in

artikel 142, eerste lid, onderdeel a, van het Wetboek van Strafvordering;

 1. door de voorzitter aangewezen toezichthouders;
 2. militairen van de Koninklijke marechaussee als bedoeld in artikel 141, onderdeel c, van het

Wetboek van Strafvordering.

 

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1. Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van Veiligheidsregio IJsselland en treedt

onmiddellijk na de bekendmaking in werking.

Artikel 5.2. Intrekking vorige noodverordening

De Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 17 maart 2020 wordt ingetrokken.

Artikel 5.3. Overgangsrecht

Besluiten op basis van de Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio IJsselland van 17 maart

2020 worden geacht te berusten op deze noodverordening.

Over Salland TV

x

Check Also

Zweten bij obstacle run tijdens het Sportfestival Olst

Zaterdag 8 juni kunnen sportievelingen zich weer naar hartenlust in het zweet ...