Nieuwe verordening kostentoedeling Waterschap Drents Overijsselse Delta

Sinds de start van Waterschap Drents Overijsselse Delta op 1 januari 2016 wordt voor de eerste keer de verordening voor het toedelen van kosten aangepast. Hoe een waterschap zijn kosten verdeelt, wordt iedere 5 jaar bepaald. In de verordening wordt de verdeling van de lasten vastgesteld tussen de verschillende groepen belastingbetalers. Het gaat hier om de watersysteemheffing en niet de zuiveringslasten. De wijzigingen zijn beperkt, het gaat om kleine percentages. Definitieve vaststelling door het algemeen bestuur is de laatste stap in het proces om in januari 2021 volgens de nieuwe verdeelsleutel te gaan werken.

Zuiveringslasten en watersysteemheffing

Voor het zuiveren van water dat via de riolering woningen of bedrijven verlaat worden zuiveringslasten betaald. Voor veilige dijken en voor voldoende en schoon oppervlaktewater wordt de watersysteemheffing betaald.

Deze watersysteemheffing wordt geheven volgens een verdeelsleutel onder alle inwoners, eigenaren van gebouwen (woningen en bedrijven), eigenaren ongebouwd (veelal landbouwgrond en wegen) en eigenaren van natuurgebieden. De verdeelsleutel voor die vier genoemde groepen, legt het waterschap vast in de zogenoemde “Kostentoedelingsverordening”. De Kostentoedelingsverordening gaat dus niet over de zuiveringslasten maar over de watersysteemheffing.

De Verdeelsleutel

In de Waterschapswet wordt bepaald hoe de verdeling eruit moet zien.

Eerst wordt het percentage bepaald dat de inwoners per huishouden voor hun rekening moeten nemen. Dat gebeurt op basis van inwonerdichtheid in het gebied van het waterschap. Dat percentage gaat in de nieuwe verordening niet omhoog, Daarna wordt het aandeel bepaald voor de drie andere categorieën, te weten: gebouwd (kleine stijging), ongebouwd (kleine daling) en natuur (kleine stijging).

Deze laatste verdeling is op basis van de economische waarde. Deze economische waarde heeft het waterschap laten onderzoeken en daaruit komt de nieuwe verdeling die vanaf 2021 zal worden gebruikt.

In de ontwerp-kostentoedeling is verder geregeld dat:

  • Buitendijks gelegen gebouwd en ongebouwd een korting krijgt van 75%
  • Voor verharde openbare wegen geldt een toeslag van 100%
  • Inwoners/ingezetenen betalen de kosten van kwijtschelding

Eerder al heeft het bestuur uitgangspunten vastgesteld en heeft een ontwerp van de verordening 2021 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties op dit ontwerp gekomen.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...