In de gemeenteraads vergadering van 13 maart 2013 wordt een besluit genomen over het bestemmingsplan Looweg te Bathmen. Dit plan voorziet in een vijftal kavels waar bedrijfspanden met bijbehorende bedrijfswoningen kunnen worden gerealiseerd.

GL tegen nieuw bedrijventerrein Bathmen

GroenLinks vindt het niet verantwoord en ook niet logisch om in een tijd met veel leegstand van bedrijfspanden in Deventer én in Bathmen een mogelijkheid te bieden om nog meer bedrijfsgebouwen te realiseren. GroenLinks fractielid Tjeerd van der Meulen: “Nieuwbouw is toekomstige leegstand. We willen dat de nu leegstaande panden eerst worden gebruikt. Door meer nieuwbouw toe te staan, stimuleren we het tegenovergestelde.”

Het bestemmingsplan Looweg voorziet in een relatief kleinschalig bedrijventerrein aansluitend aan de bebouwde kom van Bathmen, tussen de spoorweg en de Looweg. Hoewel het bedrijventerrein in de praktijk waarschijnlijk een beperkte milieu-impact zal hebben, kunnen hier wel een breed scala aan activiteiten worden ontplooid (zoals kleine fabrieken, drukkerijen, garages etc.). GroenLinks vindt het principieel onjuist dat mogelijkheden worden geboden om nieuwe bedrijfsbebouwing te realiseren als er tegelijkertijd veel panden leeg staan en tegelijkertijd binnen de gemeente plannen worden gemaakt om leegstand te bestrijden.

De strategische keuze om in Bathmen twee bedrijventerreinen aan te leggen (Woertmansweg en Looweg) is gemaakt voordat de consequenties van de huidige crisis duidelijk werden en het is noodzakelijk om die keuzen opnieuw te bezien. In de politieke markt van 6 maart jl. werd door insprekers gewezen op de leegstand van bedrijfspanden in Deventer maar ook in Bathmen. Wethouder Marco Swart vindt het plan noodzakelijk omdat dit plan de mogelijkheid biedt om een bedrijf aan huis te hebben en hier is volgens hem ook voldoende vraag naar.

Volgens GroenLinks ligt het meer voor de hand om bij de bestaande leegstaande panden te bekijken of het mogelijk is om deze te transformeren naar de gewenste bedrijfsbebouwing mét woning. “In  deze crisistijd moeten we creatief zijn met bestaande bebouwing die we hebben. Nieuwbouw lost dat probleem niet op, sterker nog: op de lange termijn zal het alleen maar erger worden.”      

 

Over Salland TV

x

Check Also

Raalte maakt afspraken met provincie over windenergie

Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad voor om afspraken te ...