COA Stockfoto's 2011

Gemeente Hardenberg wil opvang asielzoekerscentrum Hardenberg eenmalig met 6 jaar verlengen

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor de opvang van asielzoekers in het asielzoekerscentrum (AZC) Hardenberg eenmalig te verlengen. Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, blijft het AZC Hardenberg tot maart 2026 in Hardenberg gevestigd. Het college doet dit voorstel nadat de ervaringen met het AZC Hardenberg uitgebreid zijn geëvalueerd.

Het AZC Hardenberg is sinds 2016 in Hardenberg gevestigd, in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente gevraagd deze periode eenmalig te verlengen. Dat kan alleen na een evaluatie en een besluit van de gemeenteraad.

De evaluatie is in het tweede kwartaal van dit jaar uitgevoerd. Direct omwonenden, plaatselijk belangen in de buurt van het AZC, politie, (vrijwilligers)organisaties, onderwijsinstanties en (horeca)ondernemers zijn hierbij betrokken. Alle betrokken partijen hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verlengen van de opvang. Wel zijn aandachtpunten naar voren gekomen. Deze punten gaan voornamelijk over openbare orde, veiligheid en het terugdringen van overlast.
Huishoudens van wijken en buurten rond het AZC konden meedoen aan een enquête. De helft van de deelnemers aan de enquête is positief over het verlengen van opvang in het AZC Hardenberg.

Burgemeester en wethouders hebben bij het maken van de afwegingen ook gekeken naar de maatschappelijke opgave. Wethouder Gitta Luiten: “De maatschappelijke opgave is er nog steeds. De Minister heeft aangegeven dat het noodzakelijk is om de huidige opvanglocaties te behouden. En er is landelijk een grote behoefte aan meer opvangplekken voor de korte termijn. Wij nemen hierin onze verantwoordelijkheid en helpen deze vluchtelingen zo goed mogelijk. Daarbij werken we samen met een aantal (vrijwilligers)organisaties. Zij zorgen er samen met het COA voor dat de asielzoekers kunnen meedoen in de samenleving en dat integratie gestimuleerd wordt.”
Voor de zorg, sociale begeleiding en onderwijs aan de asielzoekers zijn afspraken gemaakt met instellingen. Deze afspraken kunnen verlengd worden. Ook zorgt het AZC voor werkgelegenheid. Niet alleen op het AZC zelf maar ook bij lokale bedrijven die voor of op het AZC werken.

Het AZC Hardenberg ligt op bedrijventerrein Heemserpoort. Omdat er veel vraag is naar woon-/werkkavels, start de gemeente ook met de voorbereidingen om op termijn rond het AZC kavels uit te kunnen geven. Het verlengen van de overeenkomst met het COA staat dit niet in de weg.

Burgemeester Maarten Offinga: “We kunnen terugkijken op een zorgvuldig proces. Daarbij hebben we goed geluisterd naar de ervaringen van betrokkenen en omwonenden. De in de evaluatie genoemde aandachtspunten op het gebied van openbare orde, veiligheid en overlast zijn belangrijke signalen. Daarover zijn we met het COA in gesprek. Het COA heeft ons toegezegd hiervoor een aantal extra lokale maatregelen te treffen om overlast terug te dringen.”
Het COA gaat de beveiliging op het AZC verbeteren. Daarnaast zet het COA één van de vier landelijke ketenmariniers in om overlast op en rond het AZC en in het winkelcentrum aan te pakken. Ook dringt het COA het aantal asielzoekers uit veilige landen dat in Hardenberg wordt opgevangen op termijn terug. Naast deze extra lokale maatregelen, blijven bestaande maatregelen voor het bestrijden van overlast van kracht.

Met de uitkomst van de evaluatie en de extra maatregelen van het COA om overlast terug te dringen, kan de overeenkomst met het COA als het aan het college van B&W ligt verlengd worden. Het college stelt dit nu voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 17 november neemt op 1 december een besluit. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het college, wordt de huidige omgevingsvergunning eenmalig verlengd met een periode van vijf jaar. Omdat de huidige vergunning in maart 2021 eindigt, kan het AZC uiterlijk tot maart 2026 in Hardenberg gevestigd blijven.

Over Salland TV

x

Check Also

Film kijken met extra dobberbeleving bij Drijf-In Bioscoop in Hardenberg

Op zaterdag 27 juli kun je in de haven van Hardenberg dobberend ...