Geld dat Hardenberg in 2019 overhoudt hard nodig voor financiële gevolgen coronacrisis

De gemeente Hardenberg heeft in 2019 bijna 6,8 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de jaarrekening die het college van B&W aan de gemeenteraad aanbiedt. Burgemeester en wethouders willen dat bedrag vooral gebruiken om mogelijke financiële tekorten die als gevolg van de coronacrisis ontstaan op te kunnen vangen.

Wethouder Martijn Breukelman: “Onze financiële positie is de afgelopen jaren verbeterd. Daardoor hebben we nu een goed gevulde spaarpot. Ook in 2019 houden we geld over. Dat geld hebben we in de komende jaren hard nodig. Een deel van het geld in onze spaarpot is al gereserveerd om te investeren in de samenleving en de economie. Het geld dat we in 2019 hebben overgehouden kunnen we nu goed gebruiken om inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen in deze coronacrisis te ondersteunen. En om tekorten die ontstaan omdat we door deze crisis minder inkomsten ontvangen op te vangen.”

Financiële meevallers in 2019
Het jaar 2019 was in financieel opzicht een goed jaar. De gemeente verkocht de nodige kavels voor woningen en bedrijventerreinen. Dat leverde bijna een miljoen euro extra op dan werd verwacht. Doordat er meer gebouwd is, waren ook de opbrengsten uit leges voor vergunningen en ruimtelijke plannen hoger.
De werkgelegenheid nam in 2019 toe met 2,2%. Het aantal banen lag nog nooit eerder zo hoog dan in 2019. Nog nooit eerder waren zoveel mensen in de gemeente Hardenberg aan het werk. Nu meer mensen in hun eigen inkomen kunnen voorzien, was de gemeente in 2019 minder geld kwijt aan bijstand en minimabeleid.
De energierekening voor openbare verlichting was in 2019 aanzienlijk lager doordat steeds meer LED-verlichting wordt gebruikt.
De kosten voor de ambtelijke organisatie vielen in 2019 lager uit. Het gaat dan om personeelskosten, ICT of voertuigen.
Een andere meevaller was dat de gemeente in 2019 meer geld van het Rijk uit het Gemeentefonds kreeg voor het uitvoeren van taken.

Kosten voor zorg en ondersteuning blijven oplopen
Er waren ook financiële tegenvallers. De kosten voor zorg en ondersteuning aan inwoners liepen in 2019 verder op. Meer mensen deden een beroep op de Wet maatschappelijke ondersteuning. Ook de kosten voor Jeugdzorg blijven stijgen. Dat komt doordat vaker gebruik wordt gemaakt van de duurdere zorg in natura en minder vaak van een persoonsgebonden budget.

Algemene reserve groeit naar ruim 56 miljoen euro
Van het positieve rekeningresultaat wil het college 1,6 miljoen euro beschikbaar houden voor projecten die in 2019 nog niet (geheel) zijn afgerond. Ruim 5,2 miljoen euro gaat naar de algemene reserve. Deze spaarpot is bedoeld om financiële tegenvallers of tekorten op te vangen. De algemene reserve groeit daarmee naar ruim 56 miljoen euro. De financiële buffer is daarmee drie keer zo groot als nodig is om risico’s af te kunnen dekken. Een deel van de algemene reserve is overigens al gereserveerd voor investeringen in nieuwe projecten en plannen om de Hardenbergse samenleving en economie te versterken.

Resultaat 2019 gebruiken om mogelijke tekorten door coronacrisis op te vangen
Volgens Martijn Breukelman is de financiële buffer ook hard nodig nu in 2020 naar verwachting financiële tekorten gaan ontstaan als gevolg van de coronacrisis: “Deze coronacrisis raakt iedereen en heeft grote impact op de Hardenbergse samenleving. Daarom hebben we aanvullend op de landelijke maatregelen ook lokale maatregelen genomen. Daarmee willen we inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen de helpende hand bieden. Die maatregelen kosten de gemeente extra geld. Op andere terreinen hebben we als gevolg van de crisis minder inkomsten. Dat maakt dat het ook in financieel opzicht spannende tijden zijn. Hoe groot de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn kunnen we nu nog niet overzien. Ook is nog onduidelijk in hoeverre het Rijk de gemeenten compenseert voor extra uitgaven als gevolg van de coronamaatregelen. Daarom stellen we voor het positieve resultaat van 2019 te reserveren om mogelijke tekorten door de coronacrisis op te vangen.”

Ambities uit het coalitieakkoord
In 2019 is het college verder gegaan met de ambities uit het coalitieakkoord.
Zo is in 2019 het programma Wonen vastgesteld. Hierin staat dat de gemeente de komende jaren wil zorgen voor voldoende woningen voor alle doelgroepen. In 2019 werden in de verschillende kernen en de centra veel nieuwe woningen opgeleverd.
Om zoveel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen, werd vorig jaar de intentieverklaring voor het lokaal sportakkoord getekend. In Dedemsvaart is gestart met het IJslandse preventiemodel, dat moet zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving voor jongeren en het terugdringen van middelengebruik onder jongeren.
Ook het op gebied van duurzaamheid zijn stappen gezet. Inwoners konden op verschillende manieren meepraten over een duurzame toekomst voor de gemeente Hardenberg. De omgevingsvergunning voor het zonnepark van coöperatie Lutten Levert werd verleend, net als de vergunningen voor nog eens drie zonneparken die onderdeel zijn van de pilotprojecten voor duurzame energieopwekking. Een omgevingsadviesgroep is in de tweede helft van 2019 gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. Samen met Cogas en Rendo is de gemeente gestart met een onderzoek naar duurzaam gas als vervanger van aardgas.
Voor meer biodiversiteit is een tweede Tiny Forest aangeplant en zijn op verschillende plekken plukveldjes ingezaaid. Voor het gebied langs de Vecht bij Gramsbergen is onder de noemer ‘Vechtrijk Gramsbergen’ in 2019 een plan gemaakt voor een nieuwe inrichting. Doel is een waterrijk gebied voor wandelen, fietsen, varen en om natuur te beleven met behoud van de huidige landbouw.
De bereikbaarheid van de gemeente is verbeterd met de opwaardering van de N34 tot aan de Drentse grens.
De gemeente werkt voor de sociaaleconomische ontwikkeling samen met gemeenten in de regio en doet mee in Regiodeals. Samen met werkgevers is nagedacht over de uitdagingen die de veranderende arbeidsmarkt met zich meebrengt.
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Daarom zijn ook in 2019 werkgevers ondersteund bij het bieden van passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Dankzij het Pak je Kans fonds kunnen inwoners zichzelf ontwikkelen en zo meegroeien met de veranderende arbeidsmarkt.
Ook zijn in 2019 flinke stappen gezet om te komen tot een multifunctionele accommodatie voor De Krim.
Mede dankzij de evenementensubsidie werden in 2019 verspreid over de gemeente bruisende evenementen georganiseerd.

Gemeenteraad
Het college van B&W biedt het jaarverslag en de jaarrekening aan de gemeenteraad aan. Die bespreekt de jaarstukken in de oriënterende ronde van 16 juni en tijdens de raadsvergadering van 30 juni.

Over Salland TV

x

Check Also

Middeleeuwse gebouwen ontdekt in bodem Veldegge-Noord

Er zijn middeleeuwse resten aangetroffen in Heeten. Daar vinden opgravingen plaats ter ...