Plaatselijk Belang Lettele wil geen Wildlife-recreatiepark

Het bestuur van Plaatselijk Belang Lettele-Linde – Oude Molen heeft kennis genomen van het voornemen van het bedrijf Dormio Leisure Development B.V., met steun van de gemeente Deventer, een wildlife-recreatiepark te ontwikkelen in het gebied Linderveld, tussen Schalkhaar en Lettele.

In de eerste plaats betreuren wij het dat wij kennis hebben genomen van de plannen via de krant en niet rechtstreeks van de plannen op de hoogte zijn gebracht.

In het verleden is de toezegging gedaan (zie bijlage) door college van B&W Lettele en PB te betrekken bij toekomstige plannen voor het gebied. PB betreurt het bovendien dat het gemeentebestuur, middels de voorgenomen subsidiëring van het haalbaarheidsonderzoek, aanstuurt op een ontwikkeling die – zo is inmiddels al duidelijk – niet kan rekenen op breed draagvlak in en rond het plangebied. Daarnaast verbaast het ons zeer dat de huidige kwaliteiten van het gebied niet als uitgangspunt worden genomen.

Verder roept de opzet van het voorgenomen haalbaarheidsonderzoek de nodige vragen op, die om
spoedige beantwoording vragen:

-Krijgen bewoners medezeggenschap over de samenstelling, opdracht en bevoegdheid van de klankbordgroep?

-Wie bepaalt wat in het haalbaarheidsonderzoek wordt opgenomen en wie interpreteert de uitkomsten van het   haalbaarheidsonderzoek? Hebben bewoners daarin een volwaardige stem?

-Wat is precies de procedure na afronding van het haalbaarheidsonderzoek en wie beslist er over die te volgen procedure?
-Ondersteunt de gemeente, behalve met de voorgenomen bijdrage aan het haalbaarheidsonderzoek, ook nog op andere manieren met gemeenschapsgeld de ontwikkeling van het wildlife-recreatiepark?

Het door de gemeente Deventer geplande bedrijventerrein Linderveld is indertijd met succes door bewonersgroepen tegengehouden, middels juridische procedures. Bewoners hebben zich verzet vanwege de bestaande kwaliteiten van het gebied: agrarisch cultuurlandschap, natuur, rust, recreatie, groene ruimte, cultuurhistorie. Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming en nieuwe plannen voor het gebied, had het voor de hand gelegen eerst te kijken onder welke randvoorwaarden er wél breed draagvlak is en op basis daarvan aan plannen werken.

Helaas heeft het college niet voor deze route gekozen, blijkens de voorgenomen subsidiëring van het haalbaarheidsonderzoek voor de plannen van Dormio Leisure Development B.V.. Daarmee kiest het college, in onze beleving, voor een weinig constructieve houding.

Wij roepen de gemeenteraadsfracties daarom op vooralsnog niet in te stemmen met de voorgenomen subsidiëring, om zodoende de deur open te houden voor andere scenario’s voor het plangebied Linderveld. Er leven onder omwonenden en ondernemers in Lettele en wijde omgeving veel ideeën over een alternatieve invulling van het plangebied, die ook kunnen bijdragen aan de lokale economie en werkgelegenheid. Waarmee ook recht kan worden gedaan aan de ambities van Deventer als recreatie-gemeente, maar dan op een wijze die past bij het gebied en zijn bewoners.

Graag doen wij de uitnodiging aan het gemeentebestuur om deze scenario’s verder uit te werken, in samenwerking met bewoners, ondernemers en andere maatschappelijke partijen. Voorwaarde voor succes van deze participatieve werkwijze, is uiteraard dat het voorgestelde haalbaarheidsonderzoek naar Arusha Wildlife wordt opgeschort en dat u dus voorlopig niet instemt met de voorgenomen subsidiëring daarvan. Wij gaan er van uit dat u onze inbreng meeweegt in uw reactie op het voorliggende B&W voorstel en wachten uw reactie af.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Lettele, Linde Oude Molen,
Marlies van der Kruijssen, waarnemend voorzitter

Bijlage: verslag van gemeente Deventer van het overleg tussen plaatselijk belang Lettele en
wethouder RO Marco Swart, 6 oktober 20

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Subsidies voor dorpen en buitengebied

Zeven initiatieven in dorpen en het buitengebied van Deventer krijgen subsidie vanuit ...