Overijssel hekelt onderzoek subsidie

De provincie Overijssel is het niet eens met de conclusies van de Rekenkamer Oost-Nederland dat door het beperkte inzicht in de doeltreffendheid van subsidies het provinciebestuur en de volksvertegenwoordigers onvoldoende onderbouwde beslissingen kunnen nemen over het voortzetten, aanpassen of stoppen van subsidieregelingen. De Rekenkamer constateert in haar rapport dat de provincie 100% zicht heeft op de prestaties die geleverd worden voor de subsidies. Dat de provincie voor 95% weet of de doelen bereikt zijn en weet voor 42% welk verband er is tussen prestatie en doelbereik. De provincie is van mening dat zij met deze kennis goed in staat is, naast andere beleidsmaatregelen, haar beleid voor maatschappelijke ontwikkelingen in Overijssel te sturen.

Doeltreffendheid
Voor wat betreft de doeltreffendheid scoort de provincie volgens de Rekenkamer 4%. De Rekenkamer is van mening dat er een hard bewijs moet zijn dat de prestatie van de provincie heeft bijgedragen aan het doelbereik. Voor Overijssel is dit een onwerkbare eis. Vooral ook omdat, zoals de Rekenkamer zelf ook aangeeft, er altijd ook andere beleid- en maatschappelijke ontwikkelingen en factoren van invloed zijn op de gerealiseerde doelen.  Hierdoor kan van de provincie niet verwacht worden dat voor iedere regeling een sluitend causaal verband is aan te tonen dat het doel bereikt is door de inzet van een subsidieregeling. Onderzoek van de Erasmus Universiteit wijst daarnaast uit dat geen enkele provincie, gemeente of het Rijk, voldoet aan deze norm van de Rekenkamer.

Willen we dit wel bereiken dan is uitgebreid en duur wetenschappelijk onderzoek nodig, waarvan de kosten niet in verhouding staan met de maatschappelijke baten. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het voldoende is om aannemelijk te maken dat de prestatie van de provincie heeft bijgedragen aan het realiseren van het doel. Dit is het geval voor 10 van de 24 onderzochte regelingen (42%). Daarbij zet het provinciebestuur zich natuurlijk wel in voor het verbeteren van de resultaten rond de prestatie en doelbereik met daarbij aandacht voor de wettelijk gevraagde monitoring en evaluatie.

Verbeteringen
Gedeputeerde Staten van Overijssel betreuren het dat de Rekenkamer Oost-Nederland in haar rapport geen rekening heeft gehouden met de verbeteringen die de provincie de afgelopen jaren heeft doorgevoerd om het effect van de subsidieverlening beter te monitoren. Hierbij gaat het onder andere om de aandacht voor controle op en evaluatie van programma’s door meteen bij de start van projecten een evaluatie in de planning op te nemen. Deze actie voert het provinciebestuur al vanaf 2011 uit. Ook valt iedere subsidieregeling onder een beleidsdoel uit de begroting, zodat hierop een betere sturing mogelijk is.

Daarnaast voert de provincie vanaf 2013 een andere subsidie administratie. Hiermee is op een eenvoudige manier inzichtelijk te maken hoeveel subsidie aan welke regelingen is verstrekt. Dit maakt de sturing op en de beheersing van de informatie makkelijker.

Tevens werken Gedeputeerde Staten aan een overzicht van evaluaties om nog beter te sturen op het verkrijgen van inzicht in prestaties, doelbereik en de aannemelijke samenhang tussen prestaties en het bereiken van de doelen. Hiermee komt de provincie voor een groot deel dus al tegemoet aan de aanbevelingen van de Rekenkamer.

Over Salland TV

x

Check Also

Stagevergoeding voor mbo niet verplicht, wel erg wenselijk

Een stagevergoeding, de een krijgt deze wel, de andere niet. Het is ...