Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

Flinke ambitie binnen sluitende begroting
In de begroting voor 2020 en meerjarenraming 2021-2023 wordt duidelijk dat de maatschappelijke opgaven op energie, de ruimtelijk-fysieke omgeving, het sociaal domein en digitalisering fors zijn. Een flinke ambitie die past binnen een structureel sluitende begroting. De begroting 2020 wordt op 7 november in de gemeenteraadsvergadering behandeld, samen met de meerjarenraming 2021 – 2023.

Van kadernota naar begroting
In mei heeft de gemeenteraad in de kadernota het beleid vastgesteld waarna het college een vertaling heeft gemaakt naar de uitvoering. Deze is terug te vinden in de begroting. Het gaat om opgaven binnen de diverse domeinen.

Domein ruimtelijk-fysiek; onze omgeving
In de komende periode staan we voor belangrijke opgaven binnen het ruimtelijk-fysiek domein. Bijvoorbeeld de totstandkoming van de omgevingsvisie,de verkeersagenda en de parkeerproblematiek bij de stations, klimaatadaptatie, het gemeentelijk rioleringsplan, investeren in de economische agenda en het komen tot een nieuw actueel evenementenbeleid.

Domein sociaal-maatschappelijk
Om de zorg voor onze inwoners te kunnen waarborgen, blijven we ons ontwikkelen; het perspectief van de inwoners is ons uitgangspunt.We zorgen voor een vast aanspreekpunt en we doen wat nodig is, ook als we daarvoor buiten de gebaande paden moeten treden. Dit alles voeren we budgetneutraal uit.

Domein bestuur en dienstverlening
We werken continue aan een nog betere samenwerking met onze inwoners. Steeds meer inwoners maken gebruik van online dienstverlening. Wij willen daarop inspelen door steeds meer diensten online aan te bieden. Daarnaast is het van belang dat onze inwoners hun vraag kunnen blijven stellen aan het fysieke loket.
Belasting en heffingen
De belasting en heffingen stijgen per huishouden van € 706 naar € 731 vanwege inflatiecorrectie en streven naar kostendekkendheid van tarieven. Dit is een beperkte stijging, zeker als we kijken naar de omliggende gemeenten.

Vervolg
Op 17 oktober aanstaande is er om 19.30 uur een rond-de-tafelgesprek waarbij inwoners en maatschappelijke organisaties van harte welkom zijn om met gemeenteraadsleden in gesprek te gaan over deze begroting. Vervolgens wordt de begroting op 7 november behandeld in een openbare raadsvergadering vanaf 14.00 uur, beide in de raadzaal van het gemeentehuis.

Over Salland TV

x

Check Also

31 organisaties blij gemaakt met Kracht van Salland-cheque

Maar liefst 74 initiatiefnemers uit heel Salland hebben voor 1 maart een ...