Onderzoek naar bufferzone Beerzerveld geeft nieuwe inzichten

Foto: Flickr: Op 9 februari 2016 hebben Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Overijssel gesproken over de resultaten van een onderzoek naar de noodzaak om een bufferzone aan te leggen in het agrarisch gebied ten zuiden van het natuurgebied Beerzerveld in de gemeente Ommen. Het onderzoek is in samenspraak met de partners van Samen werkt beter uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er een dichte scheidende laag in de bodem aanwezig is. Deze scheidende bodemlaag ligt aaneengesloten onder een groot deel van het Beerzerveld en ligt veel minder diep dan voorheen gedacht. De waterstand binnen het natuurgebied blijft daardoor voldoende hoog om de kwaliteit van het (herstellend) hoogveen te behouden. GS stellen conform afspraak Provinciale Staten voor om de bufferzone ten zuiden van het Beerzerveld te schrappen bij de eerstvolgende herziening van de provinciale Omgevingsvisie.

Het onderzoek was voorgeschreven in de Gebiedsanalyse die voor het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden Regge is opgesteld in het kader van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het Beerzerveld maakt deel uit van dit Natura 2000-gebied. In de PAS-gebiedsanalyse werd verondersteld dat een buffer nodig was om de grondwaterstand in dit natuurgebied te verhogen. De onderzoekers van de Unie van Bosgroepen hebben in het voorjaar van 2015 een toelichting gegeven op het onderzoek aan de agrarische ondernemers uit het gebied waar de buffer gepland was. Hun aanvullende vragen zijn meegenomen in het onderzoek.
Resultaten onderzoek
Op basis van het onderzoek en de circa 200 uitgevoerde grondboringen is gebleken dat er in het grootste deel van het Beerzerveld geen relatie is tussen het ondiepe grondwater boven de scheidende laag en de regionale grondwaterstand. Voor het ‘Herstellend hoogveen’ boven deze scheidende bodemlaag, is een buffer dus niet nodig. In het uiterste westen van het Beerzerveld is geen scheidende bodemlaag aanwezig. De grondwaterstand is hier echter voldoende hoog voor de daar aanwezige natuur. De aanleg van een buffer is dus ook voor dit deel van het Beerzerveld niet nodig. De grondwaterstand mag niet verder dalen volgens het onderzoek. De onderzoekers geven aan dat er twee extra maatregelen in het natuurgebied zelf moeten worden uitgevoerd, die de bestaande zijwaartse afstroming van water moeten verminderen. Als eerste wordt de Mariënbergerdijk plaatselijk opgehoogd en/of afgedicht. Daarnaast worden enkele grote plassen in het gebied minder diep gemaakt om de drainerende werking daarvan te verminderen. Deze (aanvullende) interne maatregelen komen naast de maatregelen die al in de PAS-gebiedsanalyse zijn voorgeschreven: het dempen van de aanwezige sloten en greppels en het (waar nodig) kappen van delen van bos.
Draagvlak

Het onderzoek naar de bufferzone is begeleid door Landschap Overijssel, LTO-Noord, LTO-Ommen, gemeente Ommen, waterschap Vechtstromen, Vitens en provincie Overijssel. Nu een bufferzone niet noodzakelijk blijkt vanwege Natura 2000, adviseren zij eensgezind om de buffer te schrappen. Volgens gedeputeerde Hester Maij is deze samenwerking een goed voorbeeld van hoe we als partners van Samen werkt beter aan de slag gaan met de opgaven uit de PAS-gebiedsanalyses. “Door tijdens het onderzoek gezamenlijk op te trekken, kunnen we elkaar bij de hand houden. De betrokken partners, maar ook de onderzoekers zijn verrast door de onderzoeksresultaten. Dit natuurgebied en de waterhuishouding daar zijn echt uniek. Het voelt heel goed om nu gezamenlijk als partners de conclusie te trekken dat voor de instandhouding van de natuur de bufferzone niet nodig is.”
Gedeputeerde Maij heeft de grondeigenaren van het landbouwgebied waar de buffer gepland was inmiddels geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en de besluitvorming van GS. “Omdat de noodzaak van de bufferzone in het Beerzerveld niet duidelijk was, is in de PAS-gebiedsanalyse het uitgevoerde onderzoek als maatregel opgenomen. Het besluit van GS om de buffer te schrappen, geeft meer duidelijkheid voor de toekomst,” aldus Hester Maij.

Over Salland TV

Plaats een reactie

Je mailadres wordt niet weergegeven.

x

Check Also

Heilige Lebuinus Parochie op weg naar 2025

FOTO: archief De Lebuinusparochie gaat een nieuwe toekomst tegemoet, waarin heel veel ...